BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał mniejszości w zarządzaniu przedsiębiorstwem złożonym
Minority Capital in the Management of Capital Group
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 260-275, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa
Enterprise management, Consolidated financial statements, Financial statements, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celami artykułu są zdefiniowanie, charakterystyka i sposób pomiaru kapitału mniejszościowego oraz przedstawienie sposobu oceny wpływu udziałowców mniejszościowych na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Kapitał mniejszości jest pozycją skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, który według znowelizowanej ustawie o rachunkowości ma nowe znaczenie. Dokonane zmiany w źródłach informacji w zakresie kapitału mniejszościowego spowodowały, że ważność udziałów mniejszościowych (obecnie udziałów nie dających kontroli) rośnie w ocenie sprawozdania finansowego. Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych pod kątem kapitału mniejszościowego umożliwia uzyskanie informacji o poziomie kontroli bezpośredniej i pośredniej nad spółką dominującą, oraz o poziomie zobowiązań udziałowców mniejszościowych. Tak więc menedżerowie, zarządzając grupą kapitałową, powinni zwrócić szczególną uwagę na kapitał mniejszościowy.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is defining, description and way of measurement of minority capital as well as the presentation of the way of estimation of influence of minority interest on the financial results of capital groups. Minority capital is a position of consolidated fund report of financial capital group, which has a new meaning according to the amended accountancy act. The accomplished changes in the sources of information in the range of minority capital have caused that the importance of minority participation grows in the estimation of financial report. The analysis of consolidated financial reports paying special attention to minority capital enables to obtain the information on the level of direct and indirect control of a parent company as well as to show the level of obligations of minority shareholder. Therefore, managers of a capital group should pay special attention to the minority capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bosek J., Kapitał mniejszości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2009, nr 3.
 2. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 3. Jakubczyk-Cały E., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółek publicznych w 2010 roku, "Rachunkowość" 2010, nr 10, s. 3-5.
 4. Karmańska A., Analiza wskaźnikowa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 5. Karmańska A., Specyfika analizy wskaźnikowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych, "Problemy Rachunkowości" 2006, styczeń-marzec.
 6. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 7. Studium nazewniczo-prawne, materiały nie powielane, Uniwersytet Szczeciński.
 8. Toborek-Mazur J., Holding jako podmiot rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 9. Toborek-Mazur J., Kapitał mniejszości w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanych i połącz�onych, "Problemy Rachunkowości" 2006, październik - grudzień.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005 nr 184, poz. 1539.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, DzU 2000 nr 94, poz. 1037.
 13. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
 14. Wiankowski S., Bogusławski Z., Karmańska A., Zarządzanie grupą kapitałową. Analiza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych, IOiZP, Warszawa 1999.
 15. www.investopedia.com/terms/m/minorityinterest.as.
 16. www.en.wikpedia.pl.
 17. www.moneyterms.co.uk.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu