BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Rafał (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)
Title
Polityczno-prawne aspekty braku dostępu do wody jako istotny problem o charakterze globalnym
Political and Legal Aspects of Access to Water as an Important Global Problem
Source
Chorzowskie Studia Polityczne, 2014, nr 8, s. 103-113, tab., bibliogr. 18 poz.
Chorzowskie Studies in Politics
Issue title
Ekonomiczne i kulturowe aspekty wybranych problemów globalnych = Economic and Cultural Aspects of Selected Global Problems
Keyword
Woda, Gospodarowanie zasobami wody, Prawo międzynarodowe
Water, Water resources development, International law
Note
streszcz., summ.
Country
Bliski Wschód, Afryka, Azja
Middle East, Africa, Asia
Abstract
Brak lub niedobór wody, a także jej stale pogarszająca się jakość, stanowią jedne z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W największym stopniu problemy te dotykają społeczeństw najbiedniejszych. Praca ma na celu przedstawienie prawnych i społecznych aspektów związanych z dostępem do wody oraz analizę wybranych przypadków krajów zmagających się z brakiem dostępu bądź ograniczonym dostępem do wody, co prowadzi do licznych konfliktów. (abstrakt oryginalny)

The lack and scarcity of water and its constantly deteriorating quality, represent some of the most serious problems of the contemporary world. The greatest problem affects the poorest societies. This article aims to present legal and social aspects related to the access of water. It also provides an analysis of selected cases of countries that suffer from a lack of access or limited access to water, which causes conflicts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerep J., Egipt - Etiopia: wojna o wodę?, "FAE Policy Paper" 2013, nr 21, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego AMICUS EUROPAE, Warszawa 2013.
 2. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3997237/woda.html [5.05.2014].
 3. Global Water Security. Intelligence Community Assessment ICA 2012-08, 2 February 2012, s.5, www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Press%20Releases/ICA_Global%20Water%20Security.pdf [27.03.2013].
 4. Jokiel P., "Mokre" konflikty, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=mokre-konflikty [5.05.2014].
 5. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, PWN, Warszawa 2010.
 6. Mieszkańcy okolic Tygrysu i Eufratu stale tracą wodę, http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/mieszkancy-okolic-tygrysu-i-eufratu-stale-traca-wode,245,0,1250805.html [5.05.2014].
 7. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1977 r.).
 8. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
 9. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169.
 10. Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody, Polski Komitet do spraw UNESCO 2013, www.unesco.pl/nauka/rok-wody-2013/- [27.03.2013].
 11. Mojsiewicz C., Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Atla, Wrocław 2001.
 12. Rouyer A.R., Turning Water into Politics. The Watter Issue in the Palestinian-Israeli Conflict, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2000.
 13. Staddon C., Appleby T., Grant E., Prawo do wody, które można wyegzekwować, w: Prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej, red. F. Sultana, A. Loftu, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2012.
 14. Stankiewicz W.M., Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.
 15. UN General Assembly in Resolution 51/229 of 21 May 1997.
 16. Uszpolewicz M., Wyzwanie dla Indii, Stosunki Międzynarodowe, www.stosunkimiedzynarodowe. pl/wyzwanie-dla-indii [30.05.2014].
 17. Zanieczyszczona woda i złe warunki sanitarne każdego dnia są przyczyną śmierci dzieci, UNICEF, www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-Zanieczyszczona-woda-i-zle-warunki-sanitarne-kazdego-dnia-sa-przyczyna-smierci-dzieci [30.05.2014].
 18. Ziemińska J., Konwencja niecierpiąca zwłoki, Polityka Globalna.pl, www.politykaglobalna.pl /2009/04/konwencja-niecierpiaca-zwloki/ [20.04.2014].
Cited by
Show
ISSN
2080-752X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu