BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baer-Nawrocka Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Likwidacja kwot mlecznych : konsekwencje decyzji politycznej dla producentów mleka w Unii Europejskiej
Milk Quota Abolition : Consequences of the Political Decision for Milk Producers in European Union
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 15-29, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Polityka rolna UE, Produkcja mleka, Zróżnicowanie regionalne, Prognozowanie, Sektor rolno-spożywczy
EU agricultural policy, Milk production, Regional diversity, Forecasting, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań jest symulacja możliwych skutków likwidacji kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce (na poziomie regionalnym) i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dokonano porównania sytuacji na rynku mleka w 2020 r. Analiza uzyskanych wyników badań symulacyjnych wykazała, że likwidacja kwot ułatwi racjonalizację przestrzennego rozmieszczenia produkcji mleka z punktu widzenia jej efektywności, co wpłynie na poprawę konkurencyjności UE na rynku globalnym. Analiza rezultatów symulacji na poziomie regionalnym w Polsce pozwala stwierdzić, że brak interwencji kwotowej może doprowadzić do wzrostu efektywności sektora w skali kraju przy jednoczesnym pogłębieniu różnic rozwojowych tego sektora pomiędzy regionami. Na skutek interwencji kwotowej następuje natomiast tendencja do wyrównywania warunków produkcji w skali kraju.

The objective of the research was to quantify the results of milk quota abolition for milk producers in EU countries. The partial equilibrium model CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) was utilized to analyze the impact of changes in milk quota regime on agri-food sector. The simulation proves that milk quota abolition will positively influence the process of spatial reallocation of milk production in UE. This process will enhance the effectiveness and competitiveness of EU's milk production. The analysis of regional differentiation in Poland proves that the abolition of the milk quota regime would lead to consolidation of the existing production structures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adenauer M., CAPRI versus AGLINK-COSIMO. Two partial equilibrium models - Two baseline approaches, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent, Belgia, 2008.
 2. Britz W., Witzke P., CAPRI model documentation 2008: Version 2, Institute for Ford Resource Economics, University of Bonn, Bonn 2008.
 3. Czyżewski A., Powiązania rolnictwa z gospodarką narodową w zależności od opcji polityki makroekonomicznej, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 4.
 4. Eurostat 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 5. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2009.
 6. Seremak-Bulge J., Mańko S., Możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu likwidacji kwot mlecznych na polskie gospodarstwa mleczne zlokalizowane w regionach zagrożonych spadkiem produkcji mleka, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, UKIE, Warszawa 2008.
 7. Seremak-Bulge J., Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka, w: Rozwój sektora rolno- -spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, red. A. Kowalski, M. Wigier, IERiGŻ PIB, Warszawa 2008.
 8. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Wydaw. StatSoft Polska Sp. z.o.o, Kraków 2007.
 9. Tomczak F., Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe, Wydaw. SGH, Warszawa 2000.
 10. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 roku, GUS, Warszawa 2009.
 11. Weissleder L., Adenauer M., Heckelei T., Impact assessment of trade liberalization between EU and Mercosur countries, 107 EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies", Sevilla, Spain, 2008.
 12. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydaw. AR w Poznaniu, Poznań 2003.
 13. Zegar J., Przesłanki i uwarunkowani polityki kształtowania dochodów w rolnictwie, IERiGŻ, "Studia i Monografie" 2001, nr 107.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu