BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płowiec Urszula (Akademia Finansów w Warszawie)
Title
Kilka refleksji o przyczynach i możliwych skutkach światowego kryzysu finansowo-gospodarczego
Some Reflections on Causes and Possible Effects of the Financial and Economic Crisis
Source
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2009, nr 3-4 (62-63), 177-190, bibliogr. 21 poz.
Economic Studies
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Przyczyny kryzysu
Financial crisis, Economic crisis, Causes of crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Światowy kryzys finansowo-gospodarczy z 2008 został spowodowany trzema wzajemnie się wspierającymi przyczynami i konsekwentnie jego skutki dotyczą trzech dziedzin. Po pierwsze, obnażył on słabość funkcjonowania systemu bankowego i całego systemu finansowego przede wszystkim w USA, ale także w innych krajach. Tradycyjny amerykański model kredytów hipotecznych oparty na stałych dwustronnych relacjach pomiędzy bankiem i dłużnikiem został zastąpiony przez model oparty na sekurytyzacji, co w warunkach globalizacji musiało prowadzić do załamania w skali globalnej. Po drugie, obnażył on krótkowzroczność polityki gospodarczej USA, tj. wewnętrzne i zewnętrzne zadłużenie tego kraju (życie na kredyt) oraz tracenie politycznej i gospodarczej hegemonii na rzecz krajów wschodzących. Po trzecie, wykazał nienadążanie teorii ekonomii za rzeczywistością. Mieszany model gospodarki chińskiej wykorzystujący mechanizm rynku do realizowania decyzji podejmowanych przez merytokrację dla dobra ogółu okazał się skuteczniejszy niż tradycyjny liberalny, w którym występuje dominacja rynków nad wszelkimi innymi podmiotami. W sumie, rezultaty kryzysu mogą być twórcze.(abstrakt oryginalny)

World financial crisis of 2008 was evoked mainly by three self-supporting causes and consequently its effects concern three domains. At first, it revealed weakness of banking and whole financial system mainly in the USA, but also in the other countries. The traditional American mortgage banking model based on durable bilateral relationship between the bank and the debtor was replaced at the end of 1990. by a new model, based on securitization and globalization of financial markets, where the risk is unknown. In the globalization era it had to lead to financial crisis in the global scale. At second, it revealed shortsightedness of US economic policy, i.e. internal and external indebtedness (life on credit of the whole country) and the declining of political and economic hegemony on behalf of the emerging countries. At third, it revealed that the theory of economic sciences does not keep up with the reality. Mixed model of Chinese economy that uses market mechanism to the implementation of the decisions taken by meritocracy on behalf of the public welfare proved to be more effective than the traditional liberal, where market forces dominate the interests of all other subjects. In sum, the results of crisis may be creative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Report [2008], Bank of International Settlements.
 2. Confessions of a Risk Menager [2008], "The Economist", August 9th.
 3. Domańska E. [1992], Wokół interwencji państwa w gospodarkę, PWN, Warszawa.
 4. Doubled up [2009], "The Economist", July 23th.
 5. Economic and Financial Indicators [2009], "The Economist", August 1st.
 6. Filek J. [2007], Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu.
 7. Etyka i ekonomia, B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), PTE, Warszawa.
 8. A Good War (The IMF assessed) [2009], "The Economist", September 19th.
 9. Harvey D. [2008], Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 10. IMF [2009], Word Economic Outlook. Crisis and Recovery, April.
 11. Jakson's Holes [2009], "The Economist", August 29th.
 12. Kotyński J. [2009a], Sytuacja koniunkturalna w Stanach Zjednoczonych (w:) Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010, Raport Instytutu Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 13. Kotyński J. [2009b], Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski w warunkach globalnego kryzysu (w:) Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009.
 14. Raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 15. Much Ado about Multipliers. Why do Economists Disagree so Much on whether Fiscal Stimulus Works? [2009], "The Economist", September 26th.
 16. Pangloss Revisited [2009], "The Economist", August 29th.
 17. Płowiec U. [2006], Rozwój Chin a gospodarka światowa, "Ekonomista", nr 5.
 18. Schepers M. [2009], Banki będą jeszcze bankrutować, "Rzeczpospolita", 14.09.2009.
 19. Stiglitz J.E. [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Rosati D. [2009], Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista", nr 3.
 21. Żyżyński J. [2009], Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0239-6416
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu