BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Efektywność wybranych procedur administracyjnych w powiatach dolnośląskich
Effectiveness of Selected Administration Procedures in Lower Silesia Districts
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 111, s. 244-258, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Administracja samorządowa, Usługi, Efektywność, Wyniki badań
Self-government administration, Services, Effectiveness, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności i efektywności usług administracyjnych świadczonych przez dolnośląskie powiaty. Metodologię badań oparto na systemie wskaźników jednostkowych pokazujących relacje między nakładami finansowymi oraz efektami rzeczowymi. Wyniki pokazują bardzo duże zróżnicowanie w efektywności poszczególnych powiatów. Analizy nie potwierdzają związku efektywności z efektem skali, wielkością dochodów czy stopniem modernizacji zasobów.(abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research on the effectiveness and efficiency of administration services in the Lower-Silesia districts. Research was adopted as the basis of a system of unit indicators showing the relationship between financial outlays and the obtained results. The results show a very large variation in the effectiveness of individual districts. Analysis does not confirm a correlation between the effectiveness and the effect of scale, size or degree or modernization of the revenue resources.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bailey S.J., Local government economics, Macmillan Press Ltd., London 1999.
  2. Dollery B., Crase L., Johnson A., Australian local government economics, UNSW Press, Sydney 2006.
  3. Kachniarz M., Is measuring the efficiency of local authorities grounded, "Service Management" 2008, vol. 4.
  4. Kachniarz M., System klasyfikacji budżetowej w badaniach nad efektywnością usług publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (w druku).
  5. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.
  6. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu