BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymborski Janusz (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)
Title
Polityka zdrowia publicznego wobec problemów współczesnej rodziny - cele i zadania
Public Health Policy and the Problems of the Modern Family - Objectives and Tasks
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 146, s. 286-307, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny
Keyword
Zdrowie publiczne, Polityka rodzinna, Polityka zdrowotna
Public health, Family policy, Health care policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono zadania zdrowia publicznego, których realizacja warunkuje osiągnięcie poszczególnych celów polityki rodzinnej przy uwzględnieniu współpracy wielosektorowej i działań interdyscyplinarnych. Szczególnym wyzwaniem jest poprawa opieki medycznej ukierunkowanej na ludzi starszych poprzez rozwój usług leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Autor dokonał wstępnej oceny stopnia realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zagrożeń oraz restytucji zdrowia w okresie ostatniej dekady. Niezbędna jest poprawa organizacji i jakości działań w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków urazów niezamierzonych i zamierzonych. Wyniki analizy mogą okazać się pomocne do budowania polityki zdrowia publicznego i polityki rodzinnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The present study discusses the tasks of public health, whose implementation determines the achievement of specific objectives of family policy, including multi-sectoral cooperation and interdisciplinary actions. A key challenge is to improve the health care of the elderly through the development of treatment, rehabilitation and care services. The author conducted a preliminary assessment of the implementation of tasks related to health promotion, disease and risk prevention and health restoration in the last decade. It is necessary to improve the organisation and quality of actions aimed at preventing and limiting the consequences of unintentional and intentional injuries. The results of this analysis may prove useful in developing public health policy and family policy in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boni M. (red.), Raport Polska 2030 - wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Warszawa 2009.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Szymborski J. (red.), Polityka rodzinna w krajach UE - wnioski dla Polski, Biuletyn RPO, Zeszyty Naukowe nr 67, BRPO, Warszawa 2009.
 3. Bożkowa K., Sito A. (red.), Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL, Warszawa 2002.
 4. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa 1986.
 5. European health for all database, WHO, Regional Office for Europe, styczeń 2010.
 6. Golinowska S. (red.), Zielona księga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, listopad 2008.
 7. Indulski J.A., Jethon Z., Dawydzik L.T. (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wy-dawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2000.
 8. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, PZWL, Warszawa 2000.
 9. Karski J. (red.), Promocja zdrowia, wydanie nowe, COiEOZ, IGNiS, Warszawa 1999.
 10. Kłos B., Szymańczak J., Polityka państwa wobec rodziny, Informacja BSiE nr 1251, Warszawa 1999, s. 30. Niemiec T. (red.), Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006, UNDP i Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2007.
 11. Magnuszewska-Otulak G., Kryzys zdrowotny czy kryzys ochrony zdrowia?, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW, Warszawa 2009, s. 211.
 12. Marciniak G., Szymborski J., Przyszłość demograficzna a ochrona zdrowia, [w:] J. Szymborski (red.) Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Biuletyn RPO Mat., Zeszyty Naukowe, Warszawa, luty 2010.
 13. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 14. Przewoźniak L., Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny, [w:] A. Czupryna, S. Paździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne, UWM Vesalius, Kraków 2001, tom 2, s. 61.
 15. Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia - PZH, Warszawa 2008.
 16. Szymborski J. (red.), Raport o korespondencji między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a organami państwa w sprawach ochrony praw dzieci do życia i zdrowia, edukacji, życia w rodzinie i godziwych warunków socjalnych oraz do bezpiecznego rozwoju - Biała Księga - wersja elektroniczna, [w:] Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Biuletyn RPO, Zeszyty Naukowe nr 68, BRPO, Warszawa, luty 2010.
 17. Szymborski J., Jakóbik K. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, Biuletyn RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 18. Szymborski J., Potrykowska A. (red.), Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, Biuletyn RPO, Zeszyty Naukowe nr 66,, BRPO, Warszawa 2009.
 19. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna w rodzinie, [w:] B. Wojnarowska (red.), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 215.
 20. Założenia polityki ludnościowej w Polsce, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu