BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pohulak-Żołędowska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przemiany roli uniwersytetów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
The Changes of University Models in Terms of the Knowledge-Based Economies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 709-720, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Nauka, Innowacje, Szkolnictwo wyższe
Knowledge-based economy, Science, Innovations, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł dotyka problemu przemian, jakie następują w nauce pod naciskiem priorytetów Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW). Tworzenie gospodarek opartych na wiedzy wiąże się z intensyfikacją tworzenia wiedzy w instytucjach gospodarki. Zmieniające się dynamicznie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie tempa przepływu informacji, doprowadziły do konieczności produkcji wiedzy adekwatnej do potrzeb rynkowych. Można zauważyć tendencję do odchodzenia od nauki akademickiej w kierunku nauki postakademickiej do nauki przemysłowej w czystej postaci. Przemiany w sferze nauki pociągają za sobą przemiany procesu innowacyjnego oraz konieczność dostosowania instytucji nauki do kierunku jej przemian. W artykule zaprezentowano zarówno alternatywne - dla liniowego - modele innowacji oraz perspektywy prorynkowych przemian uniwersytetów. (abstrakt oryginalny)

This article touches the problem of changes occurring in science under the pressure of priorities of the knowledge economy. Creating knowledge-based economies is associated with the intensification of knowledge creation in the institutions of the economy. Dynamically changing market conditions, increasing flow of information, provoked the need for knowledge production adequate to market needs. As one can notice there is a tendency to move away from academic science in the direction of post-academic science or industrial science in its pure form. Changes inside the scientific research involve the transformation of innovation process and transformation of scientific institutions. The paper presents both an alternative to linear model of innovation and the prospect of market-oriented transformation of universities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Etzkowitz H., The Triple Helix. University - industry - government innovation in action, Routledge, New York-London 2008.
  2. Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwania dla Polski XXI w., red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
  3. Gibbons M. i inni, The new production of knowledge, Sage, London 1994.
  4. Krimsky S., Nauka skorumpowana, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.
  5. Matysiak A., Instytucjonalne uwarunkowania produkcji wiedzy, w: GOW - wyzwania dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
  6. Mowery D.C., Sampat B.N., Universities in national innovation systems, w: The Oxford handbook of innovation, Oxford University Press, Oxford 2006.
  7. The knowledge based economy, OECD, Paris 1996.
  8. Wissema J.G., Technostarterzy. Dlaczego? Jak?, Esit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
  9. Żelazny R., Determinanty rozwoju Polski w aspekcie koncepcji Gospodarki Opartej na Wiedzy, w: GOW - wyzwania dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009.
  10. Ziman J., Real science. What it is, what it means?, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu