BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013
Evolution of European Policy in Favour of Entrepreneurship in the Years 1973-2013
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 1003-1019, bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Innovative character, Small business
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja i analiza najważniejszych kierunków działań Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W artykule przedstawiono rys historyczny kształtowania się polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Analizując istotę i znaczenie sektora MSP dla gospodarki oraz politykę na rzecz tych podmiotów w okresie kilku ostatnich dekad, można dostrzec zachodzącą ewolucję podejścia do problematyki rozwoju gospodarczego. Polityka gospodarcza krajów UE przestała koncentrować się na wielkich przedsiębiorstwach i wielkich projektach, decydenci gospodarczy odkryli wagę MSP dla zapewnienia długookresowej dynamiki gospodarczej. Obecnie szczególną uwagę poświęca się innowacyjności przedsiębiorstw, a początki polityki to wsparcie głównie sektora rzemiosła. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the presentation as well as the analysis of the most important directions of the European Union activities in favour of entrepreneurship, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). The historical outline of SMEs' community policy shaping is introduced. Analysing the importance and the role of the SME sector in each economy as well as the community policy in favour of entrepreneurship, the craft as well as microenterprises, small and medium-sized enterprises over the period of several decades, the evolution of the policy was noticed and the approach to problems of economic development was changed. Policy makers stopped focusing on large-sized enterprises (LSEs) and great projects, economic decision-makers uncovered the importance of SMEs for assurance of long-term economic dynamics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Challenges for enterprise policy in the knowledge-driven economy, communication of the European Commission, COM (2000) 256 final, Brussels, 26.04.2000.
 2. The community and small and medium-sized enterprises, "European File" 1983, no. 6.
 3. Community guidelines on aid to SMEs (Dz. Urz. WE C 213 z 19.08.1992).
 4. Community guidelines on state aid for SMEs (Dz. Urz. WE C 213 z 23.07.1996).
 5. Council decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005), (Dz. Urz. WE L 333 z 29.12.2000).
 6. Council decision 89/490/EEC of 28 July 1989 on the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community (OJ L 239 of 28.07.1989).
 7. Council decision 91/319/EEC of 18 June 1991 revising the programme for the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community (OJ L 175 of 04.07.1991).
 8. Council Decision 97/15/EC of 9 December 1996 on a third multiannual programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union (Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.1997).
 9. Council resolution of 27 May 1991 on the action programme for small and medium-sized enterprises, including craft industry enterprises (OJ C 16 of 05.06.1991).
 10. Dyrektywa 2000/35/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. dotycząca przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. WE L 200 z 08.08.2000).
 11. Europe's small businesses outline strategy for the future, "European Report" 2000, no. 2552.
 12. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 13. Evaluation of the BC-NET and BRE Networks. Final report, Technopolis Ltd., UK, Brighton, May 2000.
 14. Industry Council conclusions on BEST of 29.04.1999.
 15. Integrated programme in favour of SMEs and the craft sector, communication for the Council of 3 June 1994, COM (94) 207 final, Brussels 1994.
 16. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 17. "Najpierw myśl na małą skalę". Program Small Business Act dla Europy, komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2008) 394 wersja ostateczna, Bruksela, 25.06.2008.
 18. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.
 19. Piore M., Sabel Ch., The second industrial divide, Basic Books, New York 1984.
 20. Report on the evaluation of the 3rd multiannual programme for SMEs in the European Union 1997-2000, Commission Communication COM (1999) 319 final, Brussels, 29.06.1999.
 21. Report on the implementation of the action plan to promote entrepreneurship and competitiveness, Commission of the European Communities, SEC (2000) 1825, Brussels, 27.10.2000.
 22. Ström M., The European Union and the policy in favour of small and medium-sized enterprises, seria: Entrepreneurship Policy for the Future - special edition, Swedish Foundation for Small Business Research, Stockholm-Örebro 2001.
 23. Surdej A., Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 606, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 24. Wach K., Kreowanie przedsiębiorczej Europy, "Rzeczpospolita", 2.02.2004, dodatek "Ekonomia i Rynek".
 25. Wach K., Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 5.
 26. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 30.05.2003).
 27. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 107 z 30.04.1996).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu