BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych
Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 110-119, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi medyczne, Kadra kierownicza
Human Resources Management (HRM), Medical services, Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji coraz częściej większe znaczenie w budowie przewagi konkurencyjnej mają kapitały niematerialne, w tym kapitał ludzki. Widoczne to winno być zwłaszcza w sektorze usług, w tym usług medycznych. Niestety dotychczasowe badania autorki wskazują, że przede wszystkim w sektorze publicznym kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego nie jest dostrzegane. Po to, by wskazać przyczyny patologii w ZZL w sektorze usług medycznych, autorka wystąpiła do MNiSW z projektem badawczym dotyczącym analizy praktyk ZZL w NZOZ-ach. Celem niniejszego referatu, stanowiącego integralny element serii artykułów będących rezultatem przeprowadzonych badań, jest analiza relacji między kwalifikacjami kadry zarządzającej badanych podmiotów a stanem rozwoju realizacji funkcji personalnej w tychże podmiotach.(abstrakt oryginalny)

Ageing society, lack of medical personnel resulted from the changes in the educational system and finally the emigration of physicians and nurses these are the main problems which are experienced or will be experienced in the nearest future by the Polish healthcare organizations. Even though the problems are realized by the management in practice not many activities are taken in order to improve the personnel function realization. Searching for the obstacle of development of personnel function realization a lot of different aspects can be analyzed, for example the size or the source of the activities financing. In the article the relation between the state of art of personnel function development and the qualifications of management is examined. Additionally, certain assumptions are made. First of all, management creates circumstances for human resource management development. Second, when management has not adequate qualifications then it also has the lack of competences necessary to implement modern methods of management. In the addition to the main objective and the assumptions the analysis of the data allows to draw the conclusion that the lack of qualifications among the healthcare units management is the obstacle of personnel function realization development(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bryson J., Managing HRM risk in a merger, "Employee Relations" 2003, no 25/1.
  2. Buchelt-Nawara B., Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719, AE, Kraków 2006.
  3. Jackson S.E., Schuler R.S., Managing Human Resources through Strategic Partnerships, South-Western, Cincinnati, Ohio 2003.
  4. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI w., UMK, Toruń 2001.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
  6. Regulamin organizacyjno-porządkowy SP Szpitala Klinicznego nr 1 - Akademickiego Centrum Medycznego Akademii Medycznej w Gdańsku obowiązujący od 2 stycznia 2004 r.
  7. Steensma C., Gould L., The critical role of middle management in facilitating the merger integration, "Human Resource Planning" 1999, no 22/3.
  8. Urlich D., A new manadate for human resources, "Harvard Business Review", January-February 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu