BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grupa Rafał (Uniwersytet Warszawski), Kozieł Mateusz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki
The Regional Policy of the European Union and Its Impact on the Functioning of Polish Economy
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 18-33, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Polityka regionalna UE, Instrumenty finansowe, Gospodarka regionalna
Structural funds, EU regional policy, Financial instruments, Regional economy
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy przedstawiono, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaprezentowano wielorakie znaczenie pomocy unijnej, która oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie kraju. Ukazano, że fundusze unijne mają niewątpliwy wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie zarówno gospodarki międzynarodowej, jak i krajowej, szczególnie gospodarki regionalnej. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie literatury przedmiotu metodą analizy i syntezy zebranego materiału. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the EU affects the functioning of the Polish economy. Presented multiple importance of the EU aid, which has a positive effect on the functioning of the country. It shows that EU funds have a definite influence on the development and functioning of both the international and the country economy, particularly the regional economy. The study was prepared on the literature method of analysis and synthesis of the collected material. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, 2005, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/nsro/ekspertyzy/polityka%20regionalna%20gorzelak.pdf, [28.02.2012].
 3. Dutkowski M., Polityka regionalna UE, Warszawa 2008. http://www.zpsb.szczecin.pl/uploads/jean_monnet/Polityka%20Regionalna%20Unii%20Europejskiej%20%20M.%20Dutkowski.pdf, [11.01.2012].
 4. Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne, http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx, [09.02.2015].
 5. Fundusze strukturalne w latach 2007-20013, Warszawa, 2007. http://.funduszestrukturalne.gov.pl%2FNR%2Frdonlyres%2F6E49EBB1-13AB-4DFE-A410-7567DF2029DD%2F35723%2FFunduszestrukturalnewlatach20072013wPolscePPTminim.ppt&ei=d8oyT9rrDouM-wa1-MHPBQ&usg=AFQjCNH3vi1qiOcPpQIAgVOue_qic1tDrg, [18.02.2012].
 6. Fundusze strukturalne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusze_strukturalne, [19.02.2012].
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Zielońska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Grzeszczyk T., Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/, [09.02.2015].
 9. Local Administrative Units (LAU), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/local_administrative_units, [10.02.2012].
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa 2007, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf, [18.02.2012].
 11. O Narodowej Strategii Spójności, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE, [19.02.2012].
 12. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020, http://www.psz.pl/120-unia-europejska/polityka-spojnosci-unii-europejskiej-w-latach-2014-2020, [09.02.2015].
 14. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/ue/2.pdf, [20.06.2014].
 15. Zasady polityki regionalnej UE, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/99386389021D6052C125723600357FAF?Open&RestrictToCategory=, [14.01.2012].
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu