BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Prawo podatkowe - wróg czy sprzymierzeniec przedsiębiorcy
Tax Law as an Entrepreneur's Enemy or an Ally
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 11-22, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorca, Opodatkowanie, System podatkowy, Unikanie opodatkowania, Nadużycie prawa
Entrepreneur, Taxation, Tax system, Tax avoidance, Abuse of law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem tego opracowania jest przybliżenie problemu regulacji polskiego prawa podatkowego i jego zmian, które oddziałują na przedsiębiorców. Ważne jest również zwrócenie uwagi na to, że prawo to nie jest łatwe i zrozumiałe dla przedsiębiorców. Często utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej, a nawet sprzyja wykorzystywaniu sytuacji nie zawsze zgodnych z prawem i pożądanych przez ustawodawcę. Metodologię badania oparto na wykorzystaniu dostępnych danych na temat obowiązujących ustaw podatkowych w Polsce. Zajęto się głównie zbadaniem i przeanalizowaniem istniejących regulacji z zakresu prawa podatkowego z ostatnich prawie 15 lat. Analizując przepisy podatkowe, zauważono, jak często są zmieniane i poprawiane, a może należałoby je napisać od nowa prostszym i zrozumiałym językiem, choć brak woli odpowiednich organów w tym kierunku. Postarano się przedstawić problem na bazie dostępnych materiałów źródłowych z tego zakresu. Wyniki badania świadczą o złożoności problemu regulacji prawa podatkowego i znajomości oraz umiejętności wykorzystania go przez przedsiębiorców. Widoczny jest brak świadomości na temat potrzeby płacenia podatków i konieczności z tego wynikającej. Duże znaczenie powinno mieć informowanie społeczeństwa o sposobach wykorzystywania i wydatkowania pieniędzy pochodzących z podatków. Należałoby więc zacząć przekonywać o ważności obciążeń podatkowych i przestrzegać o skutkach uchylania się lub unikania płacenia podatków. Oryginalność/wartość opracowania polega na tym, że poruszono problemy występowania luk podatkowych w naszym prawie i istnienia możliwości optymalizacji lub uchylania się od podatków. Wadą naszego systemu podatkowego jest stosunek ambiwalentny do wykorzystywanie luk podatkowych i uchylanie się od płacenia podatków. Nie uznaje się tego za coś szkodliwego, z czym powszechnie należy walczyć. Sankcje za nadużycie prawa podatkowego nie są zbyt dolegliwe w porównaniu do innych konsekwencji za przestępstwa czy wykroczenia na przykład uregulowane w Kodeksie karnym. Istnieje powszechna aprobata dla zaniżania lub odchodzenia od płacenia podatków. To nie ułatwia pracy organom skarbowym. Oprócz tego w organach tych występuje przerost zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

Purpose of this study is to give an insight into the issues of regulations in Polish tax law and its amendments which affect entrepreneurs. It is also important to bring focus on the fact that this law is not easy and comprehensible to entrepreneurs. It often hinders business operations and it even encourages making use of situations not always lawful or desired by legislators. Research methodology was based on the use of available date on applicable tax legislative acts in Poland. The emphasis was principally placed on examination and analysis of existing regulations governing tax law over almost fifteen recent years. When analyzing legal regulations it became evident how often they were amended and corrected; perhaps they should be rewritten from scratch in a plain and lucid language, although relevant authorities show no political will in this respect. The problem was addressed on the basis of available source materials from this area. Research findings suggest the complex nature of Polish tax legal regulations as well as difficulties of its application by entrepreneurs. It is apparent that there is little awareness of the need to pay taxes and related obligations. Importance should be given to informing society about the manner in which money generated from taxes is used and disbursed. Therefore, it would be essential to start raising awareness of the meaning of tax burdens and warning of effects produced by tax evasion or tax avoidance. Originality/value of the paper lies in the fact that it addresses the problems of tax loopholes occurring in the law as well as possibilities of optimization or tax evasion. The downside inherent to the Polish tax system is an ambivalent approach to the use of tax loopholes and tax avoidance. It is not regarded as something detrimental that should be combated. Sanctions for abuse of the tax law are not overly acute when compared to penalties for other crimes or offences, e.g. those governed by the Criminal Code. It is commonly apposite to underrate taxes or depart from tax payment. This does not facilitate the work of the fiscal authorities. Additionally, these authorities tend to be overstaffed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Będziesz uczciwy? W urzędzie skarbowym będziesz VIP-em, "Gazeta Wyborcza" z 21 kwietnia 2014 r.
 2. Głuchowski J. (1998), Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa.
 3. Gomułowicz A., Małecki J. (2000), Podatki i prawo podatkowe. Dla studentów i praktyków, Ars boni et aequi, Poznań.
 4. Gomułowicz A., Małecki J. (2004), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 5. Górzyńska E. (2004), Podatnik w urzędzie skarbowym - prawa, obowiązki, procedury, Difin, Warszawa.
 6. Grzywacz J. (2010), Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Hussein A. (2004), System podatkowy w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Konferencja w BCC (2012). Polska traci miliardy z powodu luki w VAT, http://m.biznes.pl/konferencja-w-bccpolska-traci-miliardy-z-powodu-l,5297532,10735,107,news-profil.html (6.11.2012).
 9. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W. (2003), Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 10. Kulicki J. (2000), Kontrola skarbowa. Studia podatkowe, ABC, Warszawa.
 11. Kuźmiuk Z., Ogromna luka podatkowa w Polsce, www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/ogromna-luka-podatkowa- w-polsce,5844308455 (30.04.2015).
 12. Lewiatan chce pomóc w walce z luką podatkową w VAT, PKPP Lewiatan 2013. http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/ aktualnosci/2013/1/lewiatan_chce_pomoc_w_walce_z_luka_podatkowa_w_vat (15.07.2013).
 13. Lipowski T. (2002), Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 14. Litwińczuk H. (2003), Prawo podatkowe przedsiębiorców, ABC, Warszawa.
 15. Mastalski R. (2006), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 16. MF: Inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT, http://wyborcza.biz/biznes/ 1,101562,15865107,MF__inspektorzy_skarbowi_wykrywaja_coraz_wiecej_oszustw.html (30.04.2015).
 17. Olesińska A. (2013), Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, TNOiK, Toruń.
 18. Pomorska A. (2005), Stosowanie prawa podatkowego przez aparat skarbowy - główne problemy i nieprawidłowości, w: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red. H. Dzwonkowski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 19. PwC na zlecenie Instytutu Badań Strukturalnych, Raport Straty Skarbu Państwa w VAT maj 2013, www.pwc.pl/ pl_PL/pl/.../pwc_straty_skarbu_panstwa_w_vat.pdf (3.04.2014).
 20. Schneider F., Raczkowski K. (2013), Shadow Economy in Poland and EU Member States, "Biuro Analiz Sejmowych" nr 21,http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/7E1E8CE2D305DA2DC1257C3F003B9B68/$file/Infos_ 158EN.pdf (30.04.2015).
 21. Skwirowski P., Podatki jak durszlak, "Gazeta Wyborcza" z 8 maja 2013 r.
 22. Sowiński R. (2009), Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 23. Sprawozdanie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylanie się od opodatkowania i rajami podatkowymi, 2013/2060 (INI), www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+ A7-2013-0162+0+DOC+XML+V0//PL (30.04.2015).
 24. Stanik K., Winiarski K. (2013), Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego, UNIMEX, Wrocław.
 25. Wójtowicz W. (red.) (2002), Prawo podatkowe, Branta, Bydgoszcz-Lublin.
 26. Żaryn S., Podatkowe sito coraz mniej szczelne, "Gazeta Bankowa" z 25 lipca 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu