BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanowicz Paulina (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA,)
Title
Controlling podatkowy - skuteczne zarządzanie podatkiem od towarów i usług
Tax Controlling - Successful Management of Value-Added Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 23-33, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorca, Opodatkowanie, Obciążenia podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), Planowanie finansowe, Controlling podatkowy
Entrepreneur, Taxation, Tax burdens, Value Added Tax (VAT), Financial planning, Tax controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - narzędziem wspomagającym proces zarządzania podatkami na szczeblu przedsiębiorstwa jest controlling podatkowy. Wykorzystywanie controllingu podatkowego w przedsiębiorstwie pozwala rozpoznać obszary działalności, które ze względu na swoją specyfikę wywołują skutki podatkowe, co przekłada się również na proces planowania przepływów gotówkowych. Celem publikacji jest wskazanie czynników wpływających na skuteczne prognozowanie rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę opisową na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych dotyczących podatku od towarów i usług. Zastosowano ponadto takie metody badawcze, jak: metoda indukcji, dedukcji i redukcji oraz metoda przyczynowo-skutkowa pozwalająca na dwukierunkowe rozpatrywanie problemów. Wynik - efektem rozważań jest identyfikacja czynników służących budowie modelu do prognozowania przepływów gotówkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz wskazanie korzyści płynących z jego wykorzystywania. Oryginalność/wartość - publikacja zawiera praktyczne wskazówki służące budowie modelu do prognozowania rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług. (abstrakt oryginalny)

Tax controlling is a tool that supports tax management process at a corporate level. The use of tax controlling in an enterprise allows for identifying the areas of activity which, due to their specificity, trigger tax consequences, which also translates into the cash flow planning process. The objective of the publication is to indicate factors affecting successful forecasting of value-added tax settlements. The study applies a descriptive method on the basis of a critical analysis of the subject-related literature and legal acts pertaining to the value-added tax. Additionally, the following research methods have been applied: induction, deduction and reduction, as well as cause-and-effect method allowing for a bidirectional problem analysis. The study results in the identification of factors facilitating the development of a model targeted at predicting cash-flow within the scope of the value-added tax as well as presenting benefits deriving from its use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asch D., Kaye G.R. (1996), Financial Planning. Profit Improvement through Modelling, Kogan Page, London.
 2. Campbell D. (1994), Business for Non-Business Student, DP Publications, London.
 3. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L nr 347/1 ze zm.).
 4. Felencikowski T., Nogalski B. (2003), Controlling podatkowy - zagadnienia denotacyjne, w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Filipiak B., Panasiuk A. (red.) (2008), Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, PWN, Warszawa.
 6. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P. (2003), Rachunkowość dla menedżerów, PWN, Warszawa.
 7. Kolb R.W., Rodríguez R.J. (1996), Financial Management, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts.
 8. Kot A. (2014), Aktywne planowanie podatkowe finansowania spółki - wybrane przykłady, "Controlling", www.magazyncontrolling.pl (10.11.2014).
 9. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T. (2010), Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 10. Naruć W. (2013), Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka, Marina, Wrocław.
 11. Ogibowska M. (2009), Wykorzystanie narzędzi hybrydowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 16.
 12. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2008), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
 13. Schneider D. (1992), Investition, Finanzierung und Besteuerung, Gabler, Wiesbaden.
 14. Sumiński M. (2013), Informacja - centralne zadanie controllera, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12 (171).
 15. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 16. Wöhe G. (1988), Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, I-II München, w: Litwińczuk H. (2000), Prawo podatkowe przedsiębiorców, KiK, Warszawa.
 17. Wysocka A. (2014), Planowanie podatkowe jako źródło finansowania działalności, www.owocebiznesu.pl (20.07.2014).
 18. Zarębski S. (2008), Opodatkowanie przedsiębiorstw usługowych, w: Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu