BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marcin (Politechnika Częstochowska)
Title
Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego
Elements of Tax Management in an Enterprise in the Light of Tax Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 35-44, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorca, Opodatkowanie, Ryzyko podatkowe, Zarządzanie podatkami
Entrepreneur, Taxation, Tax risk, Tax administration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem opracowania jest ukazanie wybranych obszarów ryzyka podatkowego związanego z planowanym powrotem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Problem nabiera istotnego znaczenia w aspekcie zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - w artykule użyto monograficznej metodologii badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący i planowany zakres prawa podatkowego. Wynik - wynikiem badań jest analiza obecnego i przyszłego stanu prawnego w zakresie badanego zagadnienia z określeniem parametrów wspomagających praktyczne rozwiązania. Oryginalność/wartość - jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru, poczynając od formy organizacyjno-prawnej podmiotu, na szczegółowych obowiązkach podatkowych kończąc. Wybór ten nazywany jest w literaturze przedmiotu polityką podatkową czy zarządzaniem podatkami. Możliwość realizowania zarządzania podatkami przez przedsiębiorstwa niesie ze sobą powstanie ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być powrót do polskiego prawa podatkowego klauzuli obejścia prawa podatkowego, która w istotny sposób oddziałuje na ryzyko zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - aim of this paper is to present an outline of what consequences result from the problems of re-implementation of tax avoidance clause into the tax law. The problem becomes more substantial in the context of tax management in an enterprise. Design/methodology/approach - The article is based upon monographic research methodology, using information in a qualitative and descriptive manner. The available literature regarding the issue under discussion has undergone thorough analysis with respect to its logical construction. Findings - The result of the research is is to analyze the current and future legal statusin the area, of investigated problem, with identification of parameters helping practical solutions. Originality/value - The fiscal environment is one of the constituents of the economic environment in a broad sense. Tax law, serving mainly state's fiscal purposes, fulfills one of the most fundamental functions of the fiscal system, i.e. the fiscal function. However, it leaves room for business entities to choose between the organizational and legal form of an entity, and the specific tax obligations. The specialized literature on the subject refers to this type of selection as the fiscal policy or tax management. The ability to implement tax management by firms entails a risk of tax. A major problem seems to be are turn to the Polish tax law "clause into the tax law", which have a significant impact on the risk of tax management in the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W. (1996), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 2. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 3. Jackiewicz T. (2014), A Polacy im zazdroszczą, "High Living" nr 7 (24).
 4. Jajuga K., Jajuga T. (1997), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 5. Knight F.H. (2005), Risk, Uncertainty and Profit, w: K. Biernacki Ryzyko podatkowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 6. Nadolska A., Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców?, http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/publikacje/ Aleksandra3.pdf (26.03.2015).
 7. Poszwa M. (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Stępień M. (2012), Alternatywne formy prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przedsiębiorstwach, w: Wybrane zagadnienia zarządzania w przedsiębiorstwach. Monografia, red. D. Wielgórka, A. Tylec, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 9. Świadomy podatnik, www.radapodatkowa.pl/upload/File/LewiatanprzewodnikSwiadomypodatnikwww.pdf (24.04.2015).
 10. Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (DzU poz. 1387).
 11. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1328).
 12. Walat T. (2014), Szwedzi kochają podatki, "High Living" nr 7 (24).
 13. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/161550/161582/161583/dokument106511.pdf (24.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu