BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Famulska Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Neutralność VAT a finanse przedsiębiorstwa
Neutrality of VAT and Corporate Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 57-65, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Finanse przedsiębiorstwa, System podatkowy
Value Added Tax (VAT), Enterprise finance, Tax system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest identyfikacja istotnych ze względu na realizację zasady neutralności elementów w konstrukcji VAT oraz ocena ich konsekwencji w finansach przedsiębiorstwa. Metodologia badania - wykorzystano analizę regulacji prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych) oraz studia literaturowe (stan prawny 31 marca 2015 r.). Wynik - ocena skutków dla finansów przedsiębiorstwa określonych elementów w konstrukcji VAT podporządkowanych realizacji zasady neutralności. Oryginalność/wartość - zidentyfikowanie relacji pomiędzy realizacją zasady neutralności VAT a finansami przedsiębiorstwa w świetle zarówno regulacji unijnych, jak i krajowych. Wskazanie rozwiązań korzystnych oraz niekorzystnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to identify the elements of the construction of VAT which are significant due to the realization of the principle of neutrality of VAT, and to assess its consequences for the corporate finance. Design/methodology/approach - Analysis of legal regulations from the point of view of economical/financial effects. Study of relevant literature. Legal status for 31 March 2015. Findings - The assessment of the elements of the construction of VAT realizing the principle of neutrality and affecting corporate finance. Originality/value - Identification of the relationship between the realization of the principle of neutrality of VAT and corporate finance in light of both EU and domestic regulations. Indication of solutions favorable and unfavorable from the point of view of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciupek B., Famulska T. (red.) (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 2. Decyzja wykonawcza Rady z 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2013, L 353).
 3. Dominik-Ogińska D. (2014), Procedura zwrotu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: 10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, red. J. Glumińska-Pawlic, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2006, L 347 ze zm.).
 5. Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Lejeune I., Daou J. (2014), VAT Neutrality from an EU Perspective, w: Improving VAT/GST. Designing a Simple and Fraud-Proof Tax System, red. M. Lang, I. Lejeune, IBFD, Amsterdam.
 7. Namysłowski R. (red.) (2014), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Polska perspektywa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Olchowicz I., Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J. (2015), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 9. Pierwsza Dyrektywa Rady 67/228/EWG z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (Dz.Urz. EWG 1967, L 71).
 10. Rozporządzenie wykonawcze Rady 228/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2011, L 77).
 11. Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej, ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. EWG 1977, L. 145 ze zm.).
 12. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 13. Zubrzycki J. (2015), Leksykon VAT, Unimex, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu