BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procesy inwestycyjne a podatkowy koszt długu w przedsiębiorstwie
Investment Processes and the Tax Cost of Debt in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 67-76, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy, Koszt kapitału
Enterprise finance, Income tax, Capital cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie na znaczenie podatków w szacowaniu kosztu długu jako elementu kosztu kapitału inwestycyjnego, czyli stopy dyskonta wykorzystywanej do szacowania wartości bieżącej przepływów pieniężnych w preliminowanych projektach inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Metodologia badania - badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztów długu w świetle teorii finansów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu kosztu długu w kontekście jakości prawa podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the importance of taxes in estimating the cost of debt as part of the cost of capital investment, which is the discount rate used to estimate the present value of cash flows in budgeted investment projects of the company. Design/methodology/approach - Study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings - The research presents the essence tax the cost of the debt in corporate finance theory. Originality/value - The original presentation of the tax aspects of debt cost, in the context of the quality of tax law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
  2. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. II, PWE, Warszawa.
  3. Iwin-Garzyńska J. (2010), Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin.
  4. Iwin-Garzyńska J. (2011), Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw, "Finanse" nr 4.
  5. Iwin-Garzyńska J. (2013), Wybrane aspekty optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, w: Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, red. A. Adamczyk, Zapol, Szczecin.
  6. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa.
  7. Sobieska I. (2012), Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa.
  8. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 21, poz. 86 ze zm.).
  10. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU z 2001 r., nr 120, poz. 1300 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu