BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczok-Guzy Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Optymalizacja opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie
Optimalization of the Income Tax in a Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 79-88, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Optymalizacja podatkowa
Small business, Individual income tax, Corporate income tax, Tax optimization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zbadanie wpływu formy opodatkowania dochodu i formy prawnej działalności gospodarczej na wysokość ciężaru podatkowego w małym przedsiębiorstwie, wykorzystując przykład faktycznie istniejącego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - metoda analizy i syntezy z wykorzystaniem studium przypadku. Wynik - zweryfikowano hipotezę zakładającą, iż wybór formy prawnej działalności gospodarczej i wiążącej się z tym formy opodatkowania mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu obciążenia podatkowego dochodu małego przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna prowadząca działalność może dodatkowo wpływać na wysokość podatku poprzez wybór pomiędzy skalą progresywną i stawką liniową, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymując dywidendę, ponosi dużo większy ciężar podatkowy. Oryginalność/wartość - wskazanie na skutki podatkowe wyboru formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine the impact of the choice of forms of income taxation and legal form of the business in the amount of the tax burden on small business by way of example actually existing company. As a result of the case study was presented a hypothesis that the choice of legal form of business and that involves a form of taxation that are very important for the amount of the income tax burden on small businesses. An individual-activity may also affect the amount of tax by the choice between the magnitude of progressive and linear rate, a shareholder with limited liability by paying dividends bears a much greater tax burden. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernacki K. (2011), Metodologia kalkulacji podatków dochodowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 2. Ciupek B., Famulska T. (red.) (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 3. Filip P. (2004), Dylematy polityki fiskalnej małych firm, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 5.
 4. Kosidłowska A. (2012), Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy, "Zeszyty Naukowe" nr 12, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 5. Kotlińska J. (2013), Człowiek w systemie podatkowym, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" nr 6.
 6. Podstawka M., Deresz A. (2011), Ulgi i zwolnienia oraz progresja w podatku dochodowym od osób fizycznych jako sposoby realizacji polityki społecznej oraz propozycje ich zmian w warunkach kryzysu, "Zeszyty Naukowe" nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 7. Skica T., Wołowiec T., Pavlov P. (2014), Economic Relations between Personal and Corporate Income Tax, "e-Finanse" vol. 10, no. 1, www.e-finanse.com (16.04.2015).
 8. Szczodrowski G. (2012), Ocena prorodzinnych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych z perspektywy tax expenditures, "Studia Ekonomiczne" nr 102, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 9. Szlęzak-Matusewicz J. (2012), Zastosowanie preferencji podatkowych w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 708, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 52.
 10. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 12. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
 13. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591).
 14. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 15. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 73, poz. 1807 ze zm.).
 16. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU poz. 1100).
 17. Wyszkowski A. (2012), Preferencje podatkowe w ramach podatków dochodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 708, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 52.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu