BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Opodatkowanie jako czynnik determinujący samozatrudnienie
Taxation as a Determinant on Self-Employment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 101-110, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Samozatrudnienie, Opodatkowanie, Przedsiębiorczość
Self-employment, Taxation, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza aktualnego stanu badań dotyczących determinant samozatrudnienia ze szczególnym naciskiem na badania wpływu czynnika fiskalnego. Metodologia badania - badaniu podlegały dane ze źródeł wtórnych, przeprowadzono analizę krytyczną literatury polsko- i obcojęzycznej oraz wstępną analizę danych statystycznych pochodzących ze źródeł wtórnych. Wynik - analiza dostępnych wyników badań prowadzi do wniosku, że opodatkowanie może być istotnym czynnikiem pozwalającym na kształtowanie struktury i wielkości samozatrudnienia. Wyniki dotychczasowych badań nie są jednak jednoznaczne. W znacznej części analiz (zwłaszcza dotyczących Polski) czynnik fiskalny bywa pomijany na rzecz innych determinant samozatrudnienia. Oryginalność/wartość - artykuł wskazuje na lukę w badaniach nad czynnikami determinującymi wybór samozatrudnienia w Polsce w stosunku do badań światowych. Polskie badania nad samozatrudnieniem w znacznej większości pomijają lub też marginalizują istotność czynnika fiskalnego, który to czynnik jest silnie akcentowany w badaniach światowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is the analysis of current research state on the self-employment determinants, with aim on taxation variables. Design/methodology/approach - The research was performed as the literature analysis, the critical analysis of Polish and foreign literature has been performed; there was the statistical analysis of the World Bank data performed. Findings - The findings lead to a conclusion, that the taxation could be significant factor affecting self-employment, the current research findings are not clear; in some analysis (especially in case of Poland), the taxation factor is being ignored on favour of other self-employment determinants. Originality/value - The paper shows a possible field of further research on self-employment in Poland, that has been abandoned until today on favour of other determinants. Polish research on unemployment usually does not cover the taxation factor, that has been strongly accented in world research findings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ferede E. (2013), Tax Progressifity and Self-Employment: Evidence from Canadian Provinces, "Small Business Economics" vol. 40.
  2. Folster S. (2002), Do Lower Taxes Stimulate Self-Employment?, "Small Business Economics" vol. 19.
  3. Georgellis Y., Sessions J.G., Tsitsianis N. (2005), Self-Employment Dynamics: A Review of the Literature, "Economic Issues" vol. 10, part 2.
  4. Laskowska I. (2007), Czynniki determinujące pracę na własny rachunek - wyniki badań światowych, w: Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  5. Long E. (1982), The Income Tax and Self-Employment, "National Tax Journal" vol. XXXV.
  6. Kryńska E. (red.) (2007), Praca na własny rachunek, determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  7. Kuznetz S. (1945), Income from Independent Proffesional Practice, National Bureau Economic Research, New York.
  8. Moore K. (2002), The Effects of the 1986 and 1993 Tax Reforms on Self-Employment, "Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association" vol. 95.
  9. Startiene G., Remeikiene R., Dumciuviene D. (2013), The Structure of the Model of Self-Employment Factors in the Country with Transition Economy: Lithuanian Case, "Transformation in Business Economics" vol. 12, no. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu