BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Realizacja funkcji fiskalnej w zakresie podatku od towarów i usług
The Implementation of the Fiscal Function of the Value Added Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 113-124, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatki pośrednie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Polityka fiskalna, Luka podatkowa
Indirect taxation, Value Added Tax (VAT), Fiscal policy, Tax gap
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - podstawowym celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy fiskalnego znaczenia i wydajności podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce. Metodologia badania - r ealizacja c elu o pracowania wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy zmian wielkości bezwzględnych i względnych dotyczących liczby podatników VAT w Polsce oraz kształtowania się poziomu wpływów podatkowych, w tym wpływów z podatku VAT w latach 1995-2013. Ponadto, omówiona została istota funkcji fiskalnej podatku i charakterystyka funkcjonowania podatku VAT w polskim systemie podatkowym. Wynik - przeprowadzone badania sprowadzają się do ogólnej konstatacji, że ze względu na dominującą rolę podatku VAT we wpływach podatkowych należy poprawić zarówno jego konstrukcję, jak i usprawnić administrację skarbową w celu zwiększenia wydajności fiskalnej tego podatku i ograniczenia luki podatkowej. Oryginalność/wartość - zasadniczą wartością tego artykułu jest dostarczenie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatku VAT w Polsce jako głównego źródła dochodów budżetu państwa, zwłaszcza poziomu realizacji jego fiskalnej funkcji oraz warunków zwiększenia efektywności tej funkcji w ramach systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The primary purpose of this paper is to analyze the fiscal importance and efficiency of the Value Added Tax in Poland. Moreover there were discussed the essence of the tax fiscal function and the characteristics of the functioning of VAT in the Polish tax system. Design/methodology/approach - It was used the methods of descriptive statistics, in particular the analysis of changes in the absolute and relative terms for the number of VAT payers in Poland and the evolution of the level of tax revenues, including revenues from VAT during 1995-2013. Findings - The study aimed to the general conclusion that changes due to the dominant role of VAT in tax receipts should improve both its structure and streamline the tax administration to increase tax efficiency and reduce the tax gap. Originality/value - The essential value of this article is to provide timely and synthetic knowledge about the functioning of VAT in Poland as the main source of state budget revenues, especially, the level of implementation of the fiscal function and the requirements for increasing the effectiveness of this function within the tax system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bouvier M. (2000), Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KiK, Warszawa.
 2. Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W. (1997), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Danecka B., Zając W. (2003), Raport: urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2005), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 5. 2012 Update Report to the Study to Quantify and Analyze the VAT Gap in the EU-27 Member States (2014), Center for Social and Economic Research (CASE), TAXUD/2013/DE/321 FWC No. TAXUD/2010/CC/104, Warsaw.
 6. Easterly W., Rebelo S. (1993), Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation, NBER, Working Paper 4499, Cambridge.
 7. Ebrill L., Keen M.,. Bodin J.-P., Summers V. (2001), The Modern VAT, International Monetary Fund, Washington.
 8. Głuchowski J. (2006), Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 9. Harasimowicz J. (1988), Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 10. Keen M. (2013), The Anatomy of the VAT, IMF Working Paper WP/13/111.
 11. Komar A. (1995), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 12. Kosikowski C. (2003), Potrzeba - zakres - warunki - metody reformy polskiego systemu podatkowego, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 13. Kuzińska H. (2002), Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 14. Lubińska T. (2004), Reforma podatkowa czy reforma systemu dochodów fiskalnych - kwestie terminologiczne jako punkt wyjścia do rozważań i propozycji zmian, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 15. Majchrzycka-Guzowska A. (1996), Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa.
 16. Mc Kenzie R.B. (1986), Macroeconomics, HMC, Boston.
 17. Musgrave R., Krzyżaniak M. (1963), The Shifting of the Corporation Income Tax, The Johns Hopkins Press, Baltimore.
 18. Nasiłowski M. (1992), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, KeyTex, Warszawa.
 19. Novysedlák V., Palkovičová J. (2012), The Estimate of the Value Added Tax Revenue Loss, Institute for Financial Policy, Economic Analysis 25, The Ministry of Finance of the Slovak republic, www.finance.gov.sk/ifp (27.03.2015).
 20. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.) (2004), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa.
 21. Pietrewicz M. (1993), Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa.
 22. Roskamp T. (1963), The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growning Economy, "National Tax Journal" no. 16.
 23. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2008), Ekonomia, t. I, PWN, Warszawa.
 24. Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce (2013), PricewaterhouseCoopers, www.pwc.pl (12.03.2015).
 25. Taxation Trends in the European Union, The Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD), http://ec.europa.eu/taxtrends (2.04.2015).
 26. Toro J., Jensen A., Thackray M., Kidd M., Russell B. (2015), Administracja podatkowa - wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy Departament ds. Podatkowych, www.finanse. mf.gov.pl/documents (10.03.2015).
 27. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535).
 28. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 29. Wittmann W. (1975), Einführung in die Finanzwissenschaft, Fischer, Stuttgart.
 30. Wójtowicz W. (2002), Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, w: Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Branta, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu