BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński), Czyż Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie)
Title
Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej
Determinants of VAT Gap in EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 125-134, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Luka podatkowa
Tax system, Value Added Tax (VAT), Tax gap
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - celem niniejszego opracowania jest analiza czynników wpływających na wielkość luki podatkowej. Problem ten nabiera coraz większego zjawiska w związku z jego znaczną dynamiką, co szczególnie widoczne jest w przypadku luki VAT. W artykule dokonano analizy teorii luki podatkowej, a także prezentacji badań empirycznych dotyczących tego problemu. Metodologia badania - badaniu poddana została luka VAT w 26 krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. Ze względu na specyfikę analizy zastosowano metodę danych panelowych z efektami ustalonymi. Wynik - na podstawie analizy literatury wyodrębniono zestaw czynników mogących potencjalnie wpływać na wielkość luki, po czym dokonano ich empirycznej weryfikacji. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że rozmiary luki podatkowej w VAT uzależnione są zarówno od konstrukcji podatku, jak i czynników leżących poza systemem podatkowym, a w szczególności czynników makroekonomicznych i kulturowych. Oryginalność/wartość - luka podatkowa nie jest zjawiskiem nowym, gdyż najprawdopodobniej towarzyszy ona państwom od czasów wprowadzenia pierwszych podatków, to problem ten nabiera w ostatnich czasach coraz większego znaczenia. Z jednej strony ogranicza wpływy podatkowe, co w warunkach kryzysu wpływa na skalę prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, a z drugiej - zmniejsza konkurencyjność nieuchylających się przed podatkami podmiotów. Ważne jest stąd poznanie przyczyn kształtowania luki podatkowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to analyze the factors affecting the size of the tax gap. This problem becomes more and more phenomena in connection with its significant dynamics, which is particularly noticeable in the case of the VAT gap. The article analyzes the theory of the tax gap, as well as the presentation of empirical research on this issue. Design/methodology/approach - Study has been subjected to the VAT gap in the 26 countries of the European Union in the period 2000-2012. Due to the nature of the analysis panel data method with fixed effects was used. Findings - Based on the analysis of literature distinguished set of factors that could potentially affect the size of the gap, then made their empirical verification. The considerations lead to the conclusion that the size of the tax gap in VAT depends on both the tax structure and the factors which lie outside the tax system, in particular macro-economic and cultural factors. Originality/value - The tax gap is not new, because most likely it has accompanied countries since the introduction of the first taxes, an issue that is getting in recent times more and more important. On the one hand, it reduces tax revenues, which in the conditions of crisis affects the scale of socio-economic policy, on the other - reduces the competitiveness of tax-paying entities. It is important therefore to know the reasons shaping the tax gap. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agha A., Haughton J. (1996), Designing VAT Systems: Some Efficiency Considerations, "Review of Economics and Statistics" vol. 78 (2).
 2. Aizenman J., Jinjarak Y. (2008), The Collection Efficiency of the Value Added Tax: Theory and International Evidence, "Journal of International Trade and Development" vol. 17.
 3. Allingham M., Sandmo A. (1972), Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, "Journal of Public Economics" vol. 1, no. 3-4.
 4. Alm J. (2013), Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments and Field Studies, Tulane Economics Working Paper Series, Working Paper 1213.
 5. Australia (2012), Measuring Tax Gaps in Australia for the GST and the LCT, Australian Taxation Office, www.ato.gov.au/workarea/DownloadAsset.aspx?id=7287 (14.05.2015).
 6. Blackwell C. (2007), A Meta-Analysis of Tax Compliance Experiments, International Center for Public Policy Working Paper Series at Andrew Young School of Policy Studies no. 7.
 7. Bobek D.D., Roberts R.W., Sweeney J.T. (2007), The Social Norms of Tax Compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States, "Journal of Business Ethics" vol. 74, no. 1.
 8. CASE (2013), Study to Quantify and Analyze the VAT Gap In the EU-27 Member States, Final Report, Warsaw.
 9. Christie E., Holzner M. (2006), What Explains Tax Evasion? An Empirical Assessment based on European Data,WIIW Working Papers 40.
 10. Corte dei Conti (2012), Elementi conoscitivi in merito ai criteri e alle modalita' attraverso cuie' stata operata la stima dei costi che l'evasione fiscale comporta a carico dell'intera economia nazionale, www.corteconti. it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/ audizione_3_ottobre_2012.pdf (14.05.2015).
 11. Dhami S., al-Nowaihi A. (2007), Why do People Pay Taxes? Prospect Theory versus Expected Utility Theory, "Journal of Economic Behavior and Organization" vol. 64 (1).
 12. Feld L.P., Frey B.S. (2002), Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated, "Economics of Governance" vol. 3, no. 2.
 13. Hashimzade N., Myles G.D., Tran-Nam B. (2013), Application of Behavioral Economics to Tax Evasion, "Journal of Economic Surveys" vol. 27, issue 5.
 14. HMRC (2012), Measuring Tax Gap, https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/249146/mtg-2012.pdf (14.05.2015).
 15. Keen M., Smith S. (2007), VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can Be Done?, "IMF Working Paper" WP/07/31.
 16. Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać? (2014), PWC.
 17. Mathews K. (2003), VAT Evasion and VAT Avoidance: Is there a European Laffer Curve for VAT?, "International Review of Applied Economics" vol. 17 (1).
 18. Otranto E., Polidoro F., Pisani S. (2003), Un modello statistico per comprendere le determinant dell'evasione, Appendice 2. di Le basi imponibili IVA. Un'analisi del periodo 1982-2001, Documenti di lavoro dell'Ufficio Studi, Agenzia delle Entrate.
 19. Parsche R. (2009), Trotz Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes 2007 auf 19% ging die Ausfallquote auf 9% zurück und dürfte auch 2008 bei 9% liegen in IFO Schnelldienst, 12, Juni.
 20. Reckon (2009), Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-25 Member States.
 21. Romania Fiscal Council (2011), Annual Report - Macroeconomic and Fiscal Developments, www.fiscalcouncil.ro/annualreport2011.pdf (14.05.2015).
 22. Slemrod J., Blumenthal M., Christian C. (2001), Taxpayer Response to an Increased Probability of Audit: Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota, "Journal of Public Economics" vol. 79, no. 3.
 23. Straty Skarbu Państwa w VAT (2013), PWC.
 24. Weber T.O., Fooken J., Herrmann B. (2014), Behavioural Economics and Taxation, Working Paper no. 41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu