BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Agnieszka
Title
Projekt reformy ochrony danych osobowych - czy rzeczywiście powstanie jednolity i spójny system?
Draft of the personal data protection reform: will the EU create a uniform and consistent system?
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 93-125
Keyword
Ochrona danych osobowych, Wymiar sprawiedliwości, Bezpieczeństwo publiczne
Personal data protection, Judiciary, Public security
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Od ponad 2 lat trwają prace nad projektami aktów prawnych przedstawionymi przez Komisję Europejską w styczniu 2012 r., które mają doprowadzić do reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzającym projekty, Komisja proponuje "solidne i spójne ramy prawne dotyczące wszystkich obszarów polityki UE, wzmacniające prawa osób fizycznych, wymiar jednolitego rynku dotyczący ochrony danych oraz ograniczające obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw". Już w tym miejscu zapowiada też, że konieczne będzie przedstawienie na późniejszym etapie zmian w niektórych aktach prawnych w celu dostosowania instrumentów szczególnych i sektorowych. Czy zatem zaproponowany przez Komisję Europejską system, polegający na przyjęciu dwóch aktów prawnych (reżim ogólny i szczególny - dotyczący wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej), będzie spełniał zaproponowane założenia i czy przede wszystkim będzie spójny i jednolity?(fragment tekstu)

In January 2014 two years passed since the European Commission presented a package of reforms of the system of personal data protection in the EU. Commission proposed to create, in its opinion, a uniform and consistent system across 124 Agnieszka Grzelak the EU. fie idea of the paper is to answer the question whether the Commission's proposal to adopt two separate acts (one as a general system, and the second for cooperation in criminal matters and police), should meet the proposed assumptins. In order to analyze that, first the treaty background is presented, then current legal status in the field of personal data in the EU, and finally a comparative analysis of the solutions of the two dras. fie analysis leads to the conclusion that there are serious concerns about the lack of consistency. Keywords: personal data protection, justice system, police cooperation, judicial cooperation in criminal matters, data protection reform(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Art. 51 Karty Praw Podstawowych.
 2. Art. 59 Projektu dyrektywy.
 3. Art. 88 i 89 Projektu rozporządzenia.
 4. Art. 61 ust. 2 Projektu dyrektywy.
 5. Art. 60 Projektu dyrektywy.
 6. Art. 12 ust. 2 Projektu rozporządzenia.
 7. Art. 10 ust. 4 Projektu dyrektywy.
 8. Art. 12 ust. 5 Projektu rozporządzenia.
 9. Art. 17 ust. 4 Projektu rozporządzenia.
 10. Art. 16 ust. 3 Projektu dyrektywy.
 11. Art. 4 pkt 5 Projektu rozporządzenia.
 12. Art. 4 pkt 5 Projektu dyrektywy.
 13. Art. 22 ust. 1 Projektu rozporządzenia.
 14. Art. 18 ust. 1 Projektu dyrektywy.
 15. Art. 19 Projektu dyrektywy.
 16. Art. 23 Projektu rozporządzenia.
 17. Art. 23 Projektu dyrektywy.
 18. Art. 28 Projektu rozporządzenia.
 19. Art. 27 Projektu dyrektywy.
 20. Art. 30 ust. 2 Projektu rozporządzenia.
 21. Art. 41 ust. 6 Projektu rozporządzenia.
 22. Art. 35 ust. 1 pkt b oraz art. 36 Projektu dyrektywy.
 23. Art. 17 ust. 1 Decyzji ramowej 2009/934/WSiSW.
 24. Art. 13 ust. 1 lit b Decyzji ramowej 2008/977/ WSiSW.
 25. Art. 53 Projektu rozporządzenia.
 26. Art. 46 Projektu dyrektywy.
 27. Art. 3 pkt 1 Projektu dyrektywy.
 28. Art. pkt 1 Projektu rozporządzenia.
 29. Art. 2 lit. a Projektu rozporządzenia oraz art. 2 ust. 3 lit. a Projektu dyrektywy.
 30. Art. 5 lit. e Projektu rozporządzenia z art. 4 lit. e Projektu dyrektywy.
 31. Art. 4 lit. b Projektu dyrektywy.
 32. Art. 9 ust. 2 lit. i Projektu rozporządzenia.
 33. Badanie statutowe: Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej- reforma nowego modelu ochrony prywatności i danych osobowych nr badania 02/S/0012/13. Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2014 r.
 34. COM(2012) 10, s. 7.
 35. COM(2012) 11, s. 6.
 36. COM(2012) 10, s. 8.
 37. de Busser E., The Data Protection Gap. From Private Databases to Criminal Files, "Eucrim" 2013, No. 2, s. 17-22.
 38. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz Urz. L 205 z 7.08.2007, s. 63.
 39. Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol), Dz Urz. UE L 121, 15.05.2009, s. 37.
 40. Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych, Dz Urz. L z 11.12.2009, s. 6.
 41. Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością, Dz Urz. 63 z 6.03.2002, s. 1, następnie zmieniona Decyzją 2003/659/ WSiSW oraz Decyzją 2009/426/WSiSW.
 42. Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz Urz. L 219 z 6.08.2008, s. 1-11.
 43. Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia Decyzji 2008/615/ WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz Urz. L 210 z 6.08.2008, s. 12.
 44. Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz Urz. UE L 386 z 29.12.2006, s. 89-100.
 45. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, Dz Urz. L 190 z 18.07.2002, s. 1.
 46. Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji, Dz Urz. L 93 z 7.04.2009, s. 23.
 47. Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, Dz Urz. L 350 z 30.12.2008, s. 60.
 48. Dokument z 15 listopada 2011 r. T-PD-BUR(2011) 27_en, dostępny na stronie: http://www.giodo.gov.pl
 49. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz Urz. WE L 281, 23.11.1995, s. 31.
 50. Dyrektywa o handlu elektronicznym, Dz Urz. L 178, 17.07.2000, s. 10.
 51. Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej, Dz Urz. L 201, 31.07.2002, s. 37.
 52. Dyrektywa w sprawie retencji danych, Dz Urz. L 105, 13.04.2006, s. 54.
 53. Dz Urz. L 337 z 18.12.2009, s. 11.
 54. Dz Urz. UE L 326 z 13.12.2005, s. 13.
 55. Gajda A., Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno -Społecznego" 2008, z.n. 15, s. 423.
 56. Grzelak A., Projekt ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE - kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego?, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 11, s. 20-28.
 57. Prawo do ochrony danych osobowych a konieczność walki z przestępczością. Uwagi na tle art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013, s. 407-435.
 58. Grzelak A., Komentarz do art. 72 i komentarz do art. 73, w: Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. I, red. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 1091-194, 1097-1098.
 59. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-03-07_EDPS_Reform_package_EN.pdf, data pobrania 15 marca 2012 r.
 60. Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010.
 61. Komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim, KOM(2010) 492 wersja ostateczna.
 62. Konwencja nr 108 Rady Europy sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (DzU 2003, nr 3, poz. 25), uzupełniona Protokołem dodatkowym (DzU 2005, nr 11, poz. 1) (dalej: Konwencja nr 108).
 63. Konwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 TUE o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Dz Urz. C 197 z 12.07.2000, s. 3.
 64. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ochrona prywatności w połączonym świecie - europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku, KOM(2012) 9 wersja ostateczna, s. 4.
 65. Maroń H., Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej, w: Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. Goździewicz, M. Szabłowski, Toruń 2008.
 66. Motyw 40 preambuły do Projektu rozporządzenia.
 67. Motyw 82 preambuły.
 68. Opinia przedstawiona przez Agencję Praw Podstawowych, Opinia 2/2012, 1.10.2012, s. 8.
 69. Opinia EIOD z 7 marca 2012 r., Opinia Grupy roboczej Art. 29, WP 191, s. 28.
 70. Opinia Agencji Praw Podstawowych, pkt 47, s. 18.
 71. Opinia Grupy roboczej Art. 29 nr 2/2012 z 23.03.2012, WP 191, s. 27.
 72. Opinia EIOD, § 79.
 73. Opinia Grupy roboczej Art. 29, s. 16.
 74. Opinia Grupy roboczej Art. 29, WP 136.
 75. Opinia Agencji Praw Podstawowych, Opinia 2/2012, s. 9.
 76. Opinia Grupy roboczej Art. 29, WP 191, s. 31.
 77. Opinia Grupy roboczej Art. 29, WP 191, s. 14.
 78. Opinia 01/2013 stanowiąca dalszy wkład w dyskusję nad Projektem dyrektywy o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez organy policyjne i sądowe w sprawach karnych, WP 201, 00379/13/PL, s. 3-5.
 79. Orzecznictwo ETS, w sprawach połączonych C-465/00, C-138/01 i C-139/01 Österreichischer Rundfunk, Zb. Orz. 2003, s. I-4989.
 80. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych KOM(2012) 11 wersja ostateczna.
 81. Projekt rozporządzenia albo Projekt rozporządzenia ogólnego oraz Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych, KOM(2012) 10 wersja ostateczna (dalej: Projekt dyrektywy).
 82. Postanowienia Protokołu (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 83. Postanowienie Protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, Dz Urz. C 326, 26.10.2012.
 84. Por. art. 41 Dyrektywy 2005/85/WE.
 85. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz Urz. L 8 z 12.01.2001, s. 1.
 86. Uwagi Fundacji Panoptykon do Projektu dyrektywy, 6.04.2012 r., opublikowane na stronie Fundacji: http://www. panoptykon.org
 87. Uwagi na tle art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013, s. 407-435.
 88. Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS), Dz Urz. L 204 z 4.08.2007, s. 18.
 89. Wyrok Trybunału z 30 maja 2006 r. w sprawie Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (C-317/04) i Komisji Wspólnot Europejskich (C-318/04), Zb. Orz. 2006, s. I-4721.
 90. Wyrok Trybunału z 10 lutego 2009 r. w sprawie Irlandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (C-301/06), Zb. Orz. 2009, s. I-593.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu