BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Anastazja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii Europejskiej
Personal data protection law and its reform in the EU
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 59-91
Keyword
Ochrona danych osobowych, Przetwarzanie danych, Prawa człowieka
Personal data protection, Data processing, Human rights
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w istotny sposób wpływa na podstawowe prawa jednostki. Dlatego prawo do ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych warunków gwarantujących wolność i godność każdego człowieka. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej o ustalonej tożsamości, którą można zidentyfikować. Cechą wyróżniającą dane osobowe od innych informacji dotyczących osób jest brak anonimowości.Dane osobowe stanowią element życia prywatnego. Prawo do ich ochrony jest stosunkowo nowym w treści prawem podmiotowym, które przysługuje jednostce na równi z innymi prawami podstawowymi. W opracowaniu przedstawiam obowiązujące rozwiązania prawne, które służą zapewnieniu skutecznej ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Istotny wpływ na ich kształt wywarł Traktat z Lizbony (dalej: TL)3. Chcąc pokazać specyfikę tych uregulowań, nie sposób nie odnieść się do innych aktów prawnych tworzonych w ramach systemu prawnego Rady Europy, które w znaczący sposób wpłynęły na obecny kształt regulacji w UE.(fragment tekstu)

!e paper concentrates on the protection of personal data in the European Union. !e paper presents a comprehensive reform of the data protection framework, proposed by the European Commission in January 2012, including a policy Communication setting out the Commission's objectives and two legislative proposals: a regulation setting out a general EU framework for data protection and a directive on protecting personal data processed for the purposes of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal o"ences and related judicial activities. Both proposals concern the question of ensuring e"ective protection of fundamental rights. !e analysis of the proposed legislation shows nevertheless that in this shape they do not lead to consistency and uniformity of the entire system of personal data protection in the EU. Signi‚cant di"erences in both proposals concern including di"erent subject matter and material scope, e"ective protection of fundamental rights and the establishment of the hierarchy of the existing legal acts in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andenas M., Zleptnig S., Surveillance and Data Protection: Regulatory Approaches in the EU and Member States, "European Business Law Review" 2003, Issue 6, s. 771 i n.
 2. Art. 14 Decyzji o ustanowieniu Europolu 2009/371/WSiSW.
 3. Art. 15 Decyzji ustanawiającej Eurojust 2009/426/WSiSW.
 4. Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001, s. 39.
 5. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 37-45.
 6. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 4, Kraków 2007, s. 83.
 7. Boehm F., Information Sharing and Data Protection in Area of Freedom, Security and Justice. Towards Harmonised Data Protection Principles for Information Exchange at EU-level, Berlin 2012, s. 114 i n.
 8. Boehm F., Information Sharing and Data Protection in Area of Freedom, Security and Justice. Towards Harmonised Data Protection Principles for Information Exchange at EU-level, Berlin 2012, s. 114 i n.
 9. Celarek K., Prawo informatyczne a ochrona danych osobowych - szczególna rola administracji w procesie rozwoju społeczeństwa zinformatyzowanego, w: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań 2010, s. 227.
 10. Comparative study on different approaches to new privacy challenges, in particular in the light of technological developments, 20.01.2010, Convention for Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, European Treaty Series 164.
 11. Commission Staff Working Paper, Impact Assessment Accompanying the document Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data, Brussels, 25.1.2012, SEC(2012) 72 final, annex 3.
 12. Council of the European Union, Press Release 3244th Council Meeting Justice and Home Affairs, Luxembourg, 6-7 June 2013, doc. 10461/13.
 13. Deklaracja nr 20 odnosząca się do art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 14. Deklaracja nr 21 w sprawie ochrony danych osobowych w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej.
 15. Donati F., Article 8 - Protection of Personal Data, w: Human Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, red. W.B. Moch, Durham 2010, s. 53 i n.
 16. Dereń A. M., Ochrona danych osobowych. Omówienie przepisów ustawy, Bydgoszcz 1998, z. 77/98, s. 9.
 17. de Hert P., C. Riehle, Data Protection in the Area of Freedom Security and Justice. A Short Introduction and Many Questions Left Unanswered, "ERA Forum" 2011, No. 11, s. 162 i n.
 18. Dz Urz. WE 1995 L 281/95.
 19. Dz Urz. UE 2004 L 296/16.
 20. Dz Urz. UE 2008 L 350/60.
 21. Dz Urz. WE 1998 L 24/1.
 22. Dz.Urz. WE 2002 L 201/37.
 23. Dz Urz. UE 2009 L 337/11.
 24. Dz Urz. WE 2001 L 8/1.
 25. Dz Urz. UE 2007 C 306/1.
 26. Dz Urz. UE 2012 C 326/1.
 27. Dz U 1993, nr 61, poz. 284 z późn. zm.
 28. Dz U 2003, nr 3, poz. 25.
 29. DzU 2005, nr 11, poz. 1.
 30. Dz Urz. UE 2012 C 326/391.
 31. Hijmans H., Scirocco A., Shortcomings in EU Data Protection in the third and the Second Pillars. Can the Lisbon Treaty be expected to help?, "Common Market Law Review" 2009, Vol. 46, s. 1514 i n.
 32. European Commission, Summary of Replies to the Public Consultation about the Future Legal Framework for Protecting Personal Data, Brussels, 4 November 2010.
 33. European Treaty Series - No. 108.
 34. European Treaty Series - No. 181.
 35. Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno -prawne, Lublin 2008, s. 75 i n.
 36. Fuster G. G., Gellert R., The Fundamental Right of Data Protection in the European Union: in Search of an Uncharted Right, "International Review of Law, Computers & Technology" 2012, Vol. 26, No. 1, s. 74 i n.
 37. Gajda A., Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno -Społecznego SGH" 2008, z.n. 15, s. 423-453.
 38. Gajda A., Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2013, nr 1 (13), s. 11-35.
 39. Gomes de Andrade N. N., Data Protection, Privacy and Identity: Distinguishing Concepts and Articulating Rights, w: Privacy and Identity, red. S. Fischer -Hübner et al., International Federation for Information Processing 2011, s. 90 i n.
 40. Grzelak A., Projekt ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE - kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego?, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 11, s. 20 i n.
 41. Hijmans H., The European Data Protection Supervisor: The Institutions of the EC Controlled by an Independent Authority, "Common Market Law Review" 2006, Vol. 43, s. 1313-1342.
 42. Hijmans H., Recent Developments in Data Protection at European Union Level, "ERA Forum" 2010, Vol. 11, s. 220.
 43. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm.
 44. http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/.nal_report_en.pdf
 45. Irion K., Luchetta G., Online Personal Data Processing and EU data Protection Reform. Report of the CEPS Digital Forum, April 2013, s. 63 i n., www.ceps.eu
 46. Internet. Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurach, red. G. Szpor, Warszawa 2013.
 47. Jasudowicz T., Ochrona danych osobowych, standardy europejskie. Zbiór materiałów, Toruń 1998.
 48. Jasiński F., Ochrona danych osobowych w porządku prawnym Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2003, nr 3, s. 208-209.
 49. Krajnik S. M., Prawo do poszanowania prywatności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. Goździewicz, M. Szabłowska, Toruń 2008, s. 177-188.
 50. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ochrona prywatności w połączonym świecie - europejskie ramy ochrony danych w XXI wieku, KOM(2012) 9 wersja ostateczna, Bruksela, 25 stycznia 2012 r.
 51. Lach A., Ochrona danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej, w: Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012, s. 390-395.
 52. Maroń H., Ochrona danych osobowych w III !larze Unii Europejskiej, w: Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. Goździewicz, M. Szabłowski, Toruń 2008, s. 133-140.
 53. McGinley M., Data Protection Standard of the European Union: Rights vs. Effectiveness?, w: The Europeanization of Control. Venues and Outcomes of the EU Justice and Home Affairs Cooperation, red. P. Bendel et al., Berlin 2011, s. 223 i n.
 54. Mednis A., Dyrektywa 95/46 w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, w: Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, red. A. Mednis, Warszawa 2013, s. 130 i n.
 55. Mednis D., Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 1997, z. 6, s. 37.
 56. Nouwt S., Towards a Common Approach to Data Protection: A Critical Analysis of Data Protection Perpectives of the Council of Europe and European Union, w: Reinventing Data Protection, red. S. Gurwith et al., Berlin 2009, s. 275 i n.
 57. Oficjalna strona internetowa Rady Europy http://www.coe.int.
 58. Opinia Rzecznika Generalnego N. Jaaskinena przedstawiona w dniu 25 czerwca 2013 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. przeciwko Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez.
 59. Proposal for a European Parliament and Council Directive concerning the Protection of Individuals in relation to the processing of personal data, COM(90) 314 final.
 60. Pearce G., Platten N., Achieving Personal Data Protection in the European Union, "Journal of Common Market Studies" 1998, Vol. 36, No. 4, s. 531.
 61. Reding chce przyspieszenia prac nad ochroną danych osobowych w UE, www.euractiv.pl, dostęp 17.07.2013.
 62. Sobczak J., Artykuł 8: komentarz, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 296.
 63. Scirocco A., The Lisbon Treaty and the Protection of Personal Data in the European Union, "Data protection review.eu" 2008, No. 5.
 64. Schellekens B. J. A., The European Data Protection Reform in the Light of Cloud Computing, Tilburg 2012 [materiał w posiadaniu autorki].
 65. Study on the economic benefits of privacy enhancing technologies, London Economic, July 2010, dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/final_report_pets_16_07_10_en.pdf
 66. Simitis S., From the Market to the Polis: The EU Directive on the Protection of Personal Data, "Iowa Law Review" 1995, No. 3, s. 445-469.
 67. Tinnefeld M. T., Ochrona danych - kamień węgielny budowy Europy. Wprowadzenie, w: Ochrona danych osobowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 33 i n.
 68. Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie ochronie danych), KOM(2012) 11 wersja ostateczna, Bruksela, 25 stycznia 2012 r.
 69. Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych, KOM(2012) 10 wersja ostateczna, Bruksela, 25 stycznia 2012 r.
 70. Wyrok TSUE z 6 listopada 2003 r. w sprawie C-101/01 Postępowanie karne przeciwko B. Lindqvist, Zb. Orz. 2003, s. I-12971.
 71. Wyrok TSUE z 20 maja 2003 r. w sprawach połączonych C-465/00, C-138/01 i C-139/01 Österreichischer Rundfunk, Zb. Orz. 2003, s. I-04989.
 72. Wyrok TSUE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-73/07 Tietosuojavaltuutettu przeciwko Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy, Zb. Orz. 2008, s. I-09831.
 73. Wyrok TSUE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-524/06 Heinz Huber przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zb. Orz. 2008, s. I-9705, pkt 47.
 74. Wyrok TSUE z 24 listopada 2011 r. w sprawach połączonych C-468/10 i C-469/10 Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito ( ASNEF) i Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo ( FECEMD) przeciwko Administración del Estado, niepubl., pkt 25.
 75. Wyrok TSUE z 9 listopada 2010 r. w sprawach połączonych C-92/09 i C-93/09 V. i M. Schecke, H. Eifert przeciwko Land Hessen, Zb. Orz. 2010, s. I-11063, pkt 52.
 76. Wyrok TSUE z 12 czerwca 2003 r. w sprawie C-112/00 E. Schmidberger, Internationale Transporte und Planzuge przeciwko Republice Austrii, Zb. Orz. 2003, s. I-5659, pkt 80 i przytoczone tam orzecznictwo.
 77. Wyrok TSUE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-524/06 H. Huber przeciwko Bundesrepublik Deutschland, Zb. Orz. 2008, s. I-09705.
 78. www.panoptykon.org
 79. Zb. Orz. 2003, s. I-04989, pkt 70.
 80. Zb. Orz. 2003, s. I-12971, pkt 96.
 81. Zb. Orz. 2008, s. I-09831.
 82. Zb. Orz. 2008, s. I-00271, pkt 63.
 83. Zb. Orz. 2010, s. I-11063, pkt 48.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu