BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Joanna (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie), Wilk Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zwolnienie usług masażu od podatku VAT
Exemption from VAT for Massage Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 147-157, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Zwolnienia podatkowe, Usługi medyczne
Tax system, Value Added Tax (VAT), Tax exemption, Medical services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem publikacji jest ukazanie praktycznych konsekwencji dostosowania przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych w zakresie podatku VAT. Metodologia badania - w pracy wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, analizę przepisów prawa unijnego i prawa krajowego, orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz indywidualnych interpretacji podatkowych. Wynik - analiza problemu prowadzi do wniosku, że zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT wprowadzone 1 stycznia 2011 roku, dotyczące usług w zakresie ochrony zdrowia (w tym usługi masażu) ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że ze zwolnienia mogą korzystać tylko usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są świadczone przez podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zatem ze zwolnienia mogą korzystać usługi masażu, o ile są świadczone ze względu na profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz pod warunkiem, że usługi te są wykonywane przez fizjoterapeutę. Oryginalność/wartość - oryginalność publikacji dotyczy głównie rozważań, które są wynikiem własnych doświadczeń zawodowych jednego z autorów opracowania jako osoby, która świadczyła usługi masażu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to show the practical consequences of adapting the national legislation to the UE rules regarding VAT. The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, analysis of EU and national legislation, rulings of administrative courts and the Court of Justice of the European Union as well as individual tax interpretations. The analysis of the problem leads to the conclusion that the exemption from VAT introduced on the 1st of January 2011 concerning the health care services (including the massage) is subjective-objective in nature. This means that from the exemption can Zwolnienie usług masażu od podatku VAT 157 benefit only the services in the field of health care provided by entities with appropriate qualifications. Basing on the existing legislation, from the exemption can benefit the entities providing massage services as long as the service is provided due to the prevention, behavior/preservation, rescue, restoring and improving health and on condition that that these services are provided by a physiotherapist. The originality of the publication lies mostly in the considerations that result from the professional experience of one of the authors of this study who provided massage services himself. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz A. Komentarz do art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, Lex.
 2. Bartosiewicz A., Kubacki R. (2013), VAT. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Bartosiewicz A., Kubacki R. (2014), VAT. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Bralczyk J. (red.) (2008), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, PWN, Warszawa.
 5. Dubisz S. (red.) (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 6. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1 ze zm.).
 7. Fałkowski P., Węgrzyn W. (2012), Zwolnienia z VAT na gruncie prawa unijnego - wybrane kontrowersje, "Serwis Monitora Podatkowego" nr 3.
 8. Jaworowski M., Zakolski K. (2013), VAT w ochronie zdrowia, "Przegląd Podatkowy" nr 11.
 9. Jaworowski M., Zakolski K. (2014), Praktyczne konsekwencje stosowania zwolnień niezgodnych z dyrektywą. Czy wyrok w sprawie MDDP zamyka dyskusję?, "Przegląd Podatkowy" nr 4.
 10. Michalik T. (2012), VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Młodzikowska D., Svensson U. (2011), VAT praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług, BL Info Polska, Białystok.
 12. Nowak A. (2012), Czy usługi z zakresu medycyny estetycznej są zwolnione z podatku od towarów i usług?, "Monitor Podatkowy" nr 5.
 13. Pawelec R., Szczuka E., Laber W. (2011), Metodyka masażu w odnowie biologicznej, AGIW, Wrocław.
 14. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DzU nr 189, poz. 1589).
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, poz. 537).
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (DzU nr 173, poz. 1419).
 17. Szuchnik M., Rojewski M. (2012), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa "refundacyjna", Ustawa o działalności leczniczej komentarz praktyczny ze wzorami, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654).
 20. Zborowski A. (2007), Masaż segmentarny, Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, Kraków, s. 9.
 21. Zborowski A. (2008a), Masaż klasyczny, Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, Kraków, s. 7.
 22. Zborowski A. (2008b), Masaż limfatyczny, Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, Kraków, s. 8.
 23. Zubrzycki J. (2014), Leksykon VAT, t. II, Unimex, Wrocław.
 24. Wytrążek M. (2013), Masaż tkanek głębokich, materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu