BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wasiak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zmiany w sektorze finansów publicznych w dobie kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej
Changes in the public finances sector during economic crisis in the EU
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 143-175, tab.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Finanse publiczne, System finansowy, Sektor finansów publicznych
Economic crisis, Public finance, Financial system, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przez ostatnie lata sytuacja gospodarki polskiej, europejskiej i światowej uległa znacznemu pogorszeniu. Stało się to za sprawą kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych i miał u swych podstaw krach na rynku nieruchomości w USA. Przyczyn kryzysu było oczywiście bardzo wiele i trudno jest wymienić je wszystkie. Wiadomo jednak, że na skutek narastających problemów w całym systemie finansowym, a co za tym idzie problemów instytucji kredytowych, które otrzymały ogromną pomoc ze środków publicznych, w poważnych tarapatach znalazły się także finanse publiczne wielu krajów na świecie, w tym krajów Unii Europejskiej, a także Polski. Powoduje to zatem powrót do dyskusji na temat możliwości uzdrowienia tego sektora i zmniejszenia zadłużenia w skali regionalnej i światowej. Kryzys finansowy przeniósł się do sfery realnej, powodując spadek wielkości konsumpcji prywatnej oraz inwestycji, a także eksportu netto w wyniku pogorszenia się obrotów handlu zagranicznego. A zatem kryzys sfery realnej w odpowiedzi na wzrost wydatków rządowych spowodował wzrost deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Na niebezpieczeństwo dalszego pogarszania się wskaźników rządy zareagowały ponownie polityką interwencyjną, zwiększając jeszcze deficyt i dług publiczny.(fragment tekstu)

The paper concentrates on changes in the public finance sector in recent years: a topic of great importance from the viewpoint of maintaining stability of financial system and from both national and EU perspective. !e e"ects of the current financial crisis have stressed the need for action to reduce the growing deficit and public debt. Debt crisis shows that it is necessary to conduct an e"ective fiscal consolidation to put and maintain economies of many countries on a path of sustainable growth. !e paper begins with a brief presentation of theory. In the following part, the paper discusses structural and cyclical causes of the rising debt. Changes in the legal environment, including key issues, were also discussed. Fiscal rules, fiscal councils and the fiscal pact were therefore analyzed in detail. !e authors furthermore pay attention to certain limitations and weaknesses of fiscal policy, stressing the necessity to look at the economy from a broader perspective and to use other tools and instruments of state policy. !e study includes recent data on GDP, the budget deficit, public debt and expenditure and revenue in the EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrios S., Langedijk S., Pench L., EU fiscal consolidation after the financial crisis, Lessons from past experience, "European Economy", "Economic and Financial Affairs, Economic Papers" July 2010, 418.
 2. Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115, dostęp 04.2014.
 3. Dz Urz. UE L 306/41 z 23.11.2011.
 4. Dz Urz. UE L 2010.191.28, Zalecenia Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (2010/410/UE), Dz Urz. UE L z 23.07.2010.
 5. Filar D., Europejskie pęknięcie, "Kurier Finansowy" 2012, nr 2.
 6. Fuest C., Peichl A., European Fiscal Union, " CESifo Forum" 2012, No. 1, s. 3-7.
 7. Gomułka S., Krugman, diagnozując przyczyny kryzysu, pomija znaczące zjawiska, wywiad z profesorem z London School of Economics, 15.10.2010, http://www.obserwatorfinansowy.pl
 8. Gros D., Pułapki euroobligacji wzorowanych na rozwiązaniu w USA, www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp 20.08.2012.
 9. Global Financial Stability Report, Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System International Monetary Fund, April 2010.
 10. Gadomski W., Według MFW świat wychodzi z kryzysu, 10.05.2010, http://www.obserwator.nansowy.pl
 11. http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:764/
 12. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-realizuje-plan-stabilnosci-i-rozwoju.html
 13. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/s-p--polska-musi-przeprowadzic-reformy-strukturalne, 21269,1
 14. http://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-konsolidacja-.skalna-nie-moze-niszczyc-wzrostu-PKB-2848730.html
 15. Kantorowicz J., Reguły fiskalne - co się sprawdza? "Analizy FOR" 2012, nr 3, s. 6.
 16. Kaliszuk E., Kontrowersyjny traktat fiskalny, "Unia Europejska" 2012, nr 2, s. 12.
 17. Kawalec S., Pytlarczyk E., Rozwiązać strefę euro by ratować Unię Europejską, "Gazeta Wyborcza" 11.04.2012.
 18. Morawski I., Lepiej nie lekceważyć czarnych przepowiedni Sorosa, www.obserwator.finansowy.pl, dostęp 12.06.2012.
 19. OECD Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/
 20. Piątkowski M., Czas na rady polityki fiskalnej, MFW, materiał niepubl.
 21. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2010, s. 37-38.
 22. Szpringer Z., http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon
 23. Samojlik B., O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w "dobrych" i "złych" czasach, w: Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 478.
 24. Szpringer Z., http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=96F2A53CC8289E76C1257A-680030F57E&litera=K
 25. Szpringer Z., www.sejm.gov.pl/sejm7finsf/ BASLeksykon
 26. Tempo konsolidacji finansów publicznych w strefie euro zwalnia, http://www.obserwator.nansowy.pl/dispatches/rehn-tempo-konsolidacji-finansow-publicznych-w-stre.e-euro-zwalnia/
 27. Ustawa budżetowa na rok 2012. Uzasadnienie, t. I, (druk sejmowy VII kad.), Warszawa, grudzień 2011, s. 222.
 28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm., art. 103 i 104.
 29. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004, s. 19-20.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu