BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Title
Fiskalne aspekty podatku akcyzowego w krajach Unii Europejskiej
The Fiscal Aspects of Excise Duty in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 159-170, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek akcyzowy, Polityka fiskalna, Stawki podatkowe
Tax system, Excise tax, Fiscal policy, Tax rates
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie istoty podatku akcyzowego jako źródła dochodów publicznych oraz ukazanie znaczenia fiskalnego akcyzy w krajach Unii Europejskiej, uwzględniając lata 2006-2012. Metodologia badania - w artykule dokonano analizy literatury związanej ze specyfiką i celem opodatkowania podatkiem akcyzowym, a także przeprowadzono analizę struktury i dynamiki wpływów fiskalnych z podatku akcyzowego w krajach Unii Europejskiej. Wynik - z przeprowadzonych analiz wynika, iż najwyższy udział podatku akcyzowego w łącznych obciążeniach fiskalnych wśród krajów Unii Europejskiej dotyczy państw "nowej" Unii, czyli krajów członkowskich po rozszerzeniu Unii w 2004 roku. Oryginalność/wartość - w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo większe znaczenie fiskalne przybierają wpływy z podatków bezpośrednich niż pośrednich co wynika z wyższego u nich poziomu dochodów oraz majątku. Państwa powinny także zwrócić uwagę, iż zwiększanie obciążeń podatkiem akcyzowym może prowadzić do wzrostu nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, który w konsekwencji zamiast wzrostu dochodów budżetowych może spowodować ich spadek. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the essence of the excise duty as a source of public revenue and to show the importance of fiscal excise taxes in the countries of the European Union taking into account 2006-2012. In the article was analyzed the literature related to the meaning and purpose of excise duty, as well as an analysis of the structure and dynamic of tax revenues from excise duty in the European Union. Analyses show that the highest share of total excise duty in fiscal burden among the EU countries concerned of the "new union", i.e. the member states after the EU enlargement in 2004. This situation is associated with higher level of income and wealth and the importance of direct taxes in highly developed economies. It should however be noted that increasing the excise duty may lead to an increase in illegal trade in excise goods, which consequently instead of budget revenue growth may cause them to fall. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cnossen S. (2005), Theory and Practise of Excise Taxation, Oxford University Press, New York.
 2. Cnossen S. (2010), The Economics of Excise Taxation, George State University, Georgia.
 3. Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2001), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 4. Etel L., Tyniewiecki M. (red.) (2012), Finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian, Temida 2, Warszawa.
 5. Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 6. Goettel A., Goettel M., Lemmonier M. (2011), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Grądalski F. (2006), System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowanie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 8. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Hines Jr J.R. (2007), Excise Taxes, University of Michigan-NBER, Michigan.
 10. Klimkowska R. (2009), Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 2.
 11. Kosikowski C. (2011), Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Warszawa.
 12. Litwińczuk H. (red.) (2008), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Łyszczarz B. (2007), Ekonomiczne i zdrowotne opodatkowanie wyrobów akcyzowych, "Probl. High Epidemiol" z. 88.
 14. Mączyński D. (2008), Akcyza w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 3.
 15. Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Oręziak L. (2005), Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 17. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 18. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 19. Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, PWN, Warszawa.
 20. Szyber W. (2007), Finanse publiczne w rozwoju ekonomiczno-społecznym Polski jako członka Unii Europejskiej, "Ekonomia" nr 19.
 21. Taxation Trends in the European Union (2014), Eurostat Statistical Books, Belgium.
 22. Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 12 stycznia 2009 r., nr 3, poz. 11).
 23. Ustawa budżetowa na rok 2014 z 24 stycznia 2014 r. (DzU z 29 stycznia 2014 r., poz. 162).
 24. Wojtowicz W. (red.) (2008), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu