BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosiński Krzysztof, Opałka Benedykt (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowanie projektów inwestycyjnych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2010-2013
Financing local investment projects in Poland in 2010-2013
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 177-217, rys., tab.
Keyword
Projekty innowacyjne, Kryzys finansowy, Strategia Europa 2020, Strategia lizbońska
Innovative Projects, Financial crisis, Europe 2020 Strategy, Lisbon Strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W roku 2010 przyjęto jeden z ważniejszych dokumentów kierunkowych ustalających podstawowe cele rozwoju Unii Europejskiej pod nazwą "Strategia Europa 2020". Dokument ten stanowi kontynuację polityki rozwoju ujętej wcześniej w strategii lizbońskiej, uwzględnia on jednak zarówno uwarunkowania wypływające z globalnego kryzysu finansowego, jak i negatywne doświadczenia niektórych państw członkowskich, w których kryzys początkowo finansowy przekształcił się w poważny kryzys społeczno -gospodarczy. Strategia Europa 2020 ogniskuje się zasadniczo na trzech najważniejszych zakresach problemowych: rozwoju inteligentnym i rozwoju zrównoważonym oraz działaniach sprzyjających włączeniu społecznemu.(fragment tekstu)

The paper contains the results of regional studies conducted for the compliance of development projects with the objectives of the Europe 2020 Strategy, and with a particular focus on innovative projects. The specific aim of the study was to analyze the projects for which contracts for co-financing from EU funds have been concluded, and which are consistent with both the priorities of the Strategy, and the general objectives of the European Union up to 2020. The analysis was conducted in groups of projects corresponding to the objectives of the Strategy. fie results of the study clearly showed the diversity (in terms of financial value and quantitative measure) of development projects at two levels of local government: district (powiat) administration and municipal administration, as well as the role of private sector activity in implementing innovations. Especially noticeable was strengthening of "self -government approach" to social issues, which are in the scope of an impact of the public authorities at regional and local level. Growing importance of the social services development coincides with the gradual decreasing of the scope of investments in technical infrastructure. Meanwhile the activity in the field of innovation focused clearly in the private sector units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku. Nauki Ekonomiczne" t. XIX, z. 3: Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, Włocławek 2005, s. 25.
  2. Jarosiński K., Opałka B., Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia Strategii Europa 2020, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, pr. zb. pod red. Z. Strzeleckiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 32-33.
  3. Opracowanie własne na podstawie bieżącej ewidencji oraz stanu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Krajowego Systemu Informatycznego, MRR, Warszawa 2013.
  4. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010 r., Bruksela 2010, s. 6.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu