BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babiarz Stefan (Naczelny Sąd Administracyjny)
Title
Znak towarowy: zdolność aportowa i zdolność amortyzacyjna
Trade Mark: the Ability of In-Kind Contributions and the Ability of Amortization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 173-186, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Znaki towarowe, Amortyzacja, Opodatkowanie
Trademarks, Amortization, Taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów od praw do znaków towarowych i praw ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji, a nie tylko od praw ochronnych na znak towarowy. Celem ubocznym było wykazanie, że prawo do znaku towarowego - jako prawo majątkowe - ma zdolność aportową i odmawianie znakowi towarowemu zdolności amortyzacyjnej prowadzi do sprzeczności i nierównego traktowania tych praw. Metodologia badania - w artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: - Prawo autorskie, - Prawo własności przemysłowej, - Kodeks cywilny, - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - o podatku dochodowym od osób fizycznych, - o podatku dochodowym od osób prawnych, - Kodeks spółek handlowych. Wynik - przeprowadzona analiza prawna wykazała, że prawo do znaku towarowego, jak i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji mają zdolność aportową i zdolność amortyzacyjną. Pożądana i oczekiwana byłaby w tym zakresie w związku z tym zmiana tendencji orzeczniczej sądów administracyjnych. Oryginalność/wartość - oryginalność zaprezentowanego poglądu na zdolność amortyzacyjną znaku towarowego polega na tym, że nie jest on prezentowany w piśmiennictwie, orzecznictwie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - A trademark is a type of a property right. Right under application for trademark registration is also this type of right. Both these property rights may be contributed in kind - just as in the case of right of protection for a trademark. In such a situation, the line of judicial decisions issued by administrative courts, attributing the amortization capacity only to trademark protection rights, raises justified doubts. Findings - Under the current legislation, such capacity should also be attributed to trademark rights and right under application for trademark registration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz A., Kubacki R. (2006), Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Difin, Warszawa.
 2. Brolik I. (2010), Podatkowa amortyzacja prawa do znaku towarowego, "Glosa" nr 4.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, wersja skodyfikowana.
 4. Kidyba A., Komentarz do art. 14 Kodeksu spółek handlowych, 2014.12.31 Lex/el. pkt 1.
 5. Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 6. Klimek E., Kordal I. (2014), w: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk.
 7. Kopff A. (1975), Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, w: Prace z wynalazczości i prawa autorskiego, ZNUJ PWOWI nr 5.
 8. Raglewski I. (2009), Wprowadzenie (pkt 16) do przepisów karnych, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, Lex/el. 2009.01.11.
 9. Skubisz R. (1998), Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Skubisz R. (2012a), w: System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Skubisz R. (2012b), Prawo własności przemysłowej, t. XIVa, w: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Strzelec D. (2014), w: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk.
 13. Trzebiatowski M. (2008a), Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (krytyka dotychczasowej praktyki), "Monitor Podatkowy" nr 11.
 14. Trzebiatowski M. (2008b), Zdolność amortyzacyjna prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (przegląd opinii), "Monitor Podatkowy" nr 8.
 15. Tischner A. (2011), Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim a la polonaise - refleksje po wyroku T.S.U.E. w sprawie C-168/09 Flos - Someraro, EPS nr 7.
 16. Ustawa z 26 lipca 1981 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
 17. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
 18. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 19. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 20. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
 21. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (DzU z 2013 r., poz. 1410 ze zm.).
 22. Ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (DzU z 2014 r., poz. 197).
 23. Walińska E. (red.) (2013), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, LEX, Warszawa.
 24. Wojcieszko-Głuszko E. (2012), System prawa prywatnego, t. XIVb, w: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa.
 25. Wolter A. (1967), Prawo cywilne. zarys części ogólnej, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu