BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ściborek Aleksandra
Title
Klasyfikacja teorii integracji
The Classification of Integration Theories
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 15-32
Keyword
Państwa członkowskie, Stosunki międzynarodowe, Teoria integracji, Neofunkcjonalizm, Federalizm
Member states, International relations, Integration theory, Neofunctionalism, Federalism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Drugą połowę XX wieku cechują procesy integracyjne o charakterze zarówno regionalnym, jak i ogólnoświatowym. Integracja europejska w wymiarze gospodarczym i politycznym stanowi próbę wypracowania nowego porządku polityczno-prawnego na kontynencie, a także odzyskania przez Europę należnej jej pozycji na arenie międzynarodowej. Proces integracji europejskiej zapoczątkowany w latach 50. nie osiągnąłby obecnego stopnia rozwoju, gdyby realizowany był wyłącznie w trybie współpracy międzyrządowej państw członkowskich. Proces ten, ukierunkowany pierwotnie na sprawy integracji gospodarczej, z czasem w coraz większym stopniu rozszerzany był na inne dziedziny, obejmując politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną państw. Tym samym państwa członkowskie zostały postawione przed trudnym zadaniem wyboru docelowej struktury politycznej dla konstrukcji europejskiej. (fragment tekstu)

This paper deals with local and global integration processes that took place in the second half of the 20th Century. The work is based on the reliable sources, e.g. Borkowski and Czaputowicz's book Polityczne teorie integracji międzynarodowej or Żurkowska's articles. The frist chapter of this paper involves theoretical information concerning integration and models of integration. The second chapter provides the classification of integration theories. The third part of this paper is a practical analysis of the most common theoretical approaches such as: transactionalism, neo-functionalism, federalism and confederation. The aim of this work is to create the complex integration theory that will help to build new political and legal order in Europe. Inn consequence, Europe will regain its position in the international arena. The integration process shows that all the solutions that have been already introduced are the result of a difficult compromise of contradictory interests of different European countries and various pressure groups at national and European level. Therefore, it is impossible to build Europe as a single model, since its final shape depends on many different factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 97 Traktatu ustanawiającego EWWS.
 2. Art. 240 Traktatu ustanawiającego EWG.
 3. Art. 208 Traktatu ustanawiającego EWEA.
 4. Borkowski P., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007, s. 16-17.
 5. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 342.
 6. Czaputowicz J., Polityka zagraniczna i dyplomacj Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, Centrum Stosunków Międzynarodowych, "Raporty i Analizy" nr 4, 2005, s. 5-6.
 7. Deutsch K., The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey 1971, s. 158.
 8. Grosse T., Integracja europejska w teorii i praktyce. Teoretyczne modele przyszłości Unii Europejskiej, "Polska w Europie" nr 1 (43), 2003, s. 9-36.
 9. Kabat D., Integracja europejska - między teorią a praktyką, "Zeszyty Naukowe" nr 698, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 1-2.
 10. Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, "Studia Europejskie" nr 4, 1998, s. 78.
 11. Konopacki S., Komunikacyjna teoria integracji Karla Deutsch, "Studia Europejskie" nr 1 (5), 1998, s. 37-46.
 12. Konopacki S., Komunikacyjna teoria integracji Karla Deutsch, "Studia Europejskie" nr 1, 1998, s. 44.
 13. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 44.
 14. Wallner M., Współczesny konfederalizm europejski, s. 1-10, www.psz.pl, 30.05.2009.
 15. Żukrowska K., Stosowanie teorii w praktyce europejskiej, "Polska w Europie" nr 1 (43), 2003, s. 107-130.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu