BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobiech Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej
Principles of Responsibility for Tax Liabilities of General Partners of Limited Partnerships
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 197-207, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Zobowiązania podatkowe, Spółki komandytowe, Prawo podatkowe, Formy prawne przedsiębiorstw
Tax liabilities, Limited partnerships, Tax regulations, Legal forms of companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zasad odpowiedzialności komplementariuszy za zobowiązania podatkowe spółek komandytowych. Zasadniczo pełna odpowiedzialność ciąży na samej spółce komandytowej (podatniku). Komplementariusz może odpowiadać jedynie jako osoba trzecia po ustaleniu, iż zostały spełnione warunki wskazane w Ordynacji podatkowej. Komplementariuszem spółki komandytowej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (krajowa lub zagraniczna). W artykule ukazano, jak kształtuje się odpowiedzialność podatkowa komplementariusza (osoby trzeciej) w zależności od jego formy prawnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the principles of responsibility for tax liabilities of general partners of limited partnership. Basically, the limited partnership as the taxpayer shall be liable for taxes resulting from the tax obligations up to the value of all assets. General Partner may be obliged only as a third party. In cases and to the extent provided for in the Tax Ordinance Act, third parties shall also be liable with all their assets for the taxpayer's tax arrears jointly and severally with the taxpayer. General Partner of the limited partnership can be either natural person or legal entity (domestic or foreign). The paper indicates how does the tax liability of the general partner (third party) depending on its legal form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hause R., Kabat A., Niezgódka-Medek M. (2009), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 2. Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W. (2013), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Dzwonkowski H. (red.) (2014), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Gomułowicz A., Małecki J. (2013), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 5. Huchla A. (2003), Komentarz do art.107 ustawy - Ordynacja podatkowa, System Informacji Prawnej LEX.
 6. Kidyba A. (red.) (2013), Prawo spółek, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Krawczyk I. (2005), Kaskadowa odpowiedzialność osób trzecich, "Rzeczpospolita" z 1 marca.
 8. Mastalski R. (2014), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Sobiech A. (2012), Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe spółek, w: Zastosowanie instytucji prawa prywatnego w prawie podatkowym, red. B. Gnela, Difin, Warszawa.
 10. Sobiech A. (2013), Ochrona wierzycieli w sytuacji zmian w składzie wspólników w handlowych spółkach osobowych, w: Ochrona praw wierzycieli w stosunkach gospodarczych, red. K. Szuma, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 11. Sobiech A. (2014), Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 362, Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. K. Marak, T. Kocowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Herbet A., Gawałkiewicz R., Mika I.B., Tarska M. (2012), Kodeks spółek handlowych, t. I: Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. DzU z 2012 r., poz. 788).
 14. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 15. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. DzU z 1991 r., nr 46, poz. 203).
 16. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym(t.j. DzU z 2013 r., poz. 1203).
 17. Ustawa z 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu