BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska Justyna (Politechnika Koszalińska), Zalewska Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach budżetów województw w Polsce
The Importance of Proceeds from the Share of Corporate in Come Tax in Voivodships' Budgets in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 209-220, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Budżet samorządu terytorialnego, Województwo, Finanse publiczne
Tax system, Corporate income tax, Local budget, Voivodship, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie możliwości finansowania województwa wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle obowiązujących uregulowań systemowych, a także weryfikacja empiryczna znaczenia tego źródła w dochodach budżetowych województw w Polsce w latach 2003-2013. Metodologia badania - badania oparto na danych GUS dotyczących budżetów województw w Polsce w latach 2003-2013. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano wskaźniki struktury i dynamiki oraz współczynniki: korelacji liniowej Pearsona i determinacji. Wynik - zasadniczym źródłem finansowania zadań województw były dochody własne. Największy wpływ na wysokość dochodów własnych województw w latach 2003-2013 miała wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research, the results of which were presented in the article, is to identify funding opportunities for the voivodships' proceeds from the share of corporate income tax in the light of current regulation system, as well as empirical verification of importance of this source for voivodships' budget income in Poland in the years 2003-2013. To achieve the objective, the indicators of the structure and dynamics and coefficients: Pearson correlation and determination were used in the study. In the analyzed period, the main source of financing of the tasks of the voivodships' were own revenues. The biggest impact on the amount of revenue in the years 2003-2013 was the amount of receipts from corporate income tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A. (2001), Prawo finansów publicznych, TNOiK, Toruń.
  2. Chojna-Duch E. (2003), Polskie prawo finansowe: finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa.
  3. Gałuszka K. (2008), Ekonomiczne aspekty wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra.
  4. Ignatczyk W., Chromińska M. (2004), Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  5. Jarocka E. (2008), Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa.
  6. Jędrzejewski L. (2007), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Branta, Bydgoszcz.
  7. Kowalski J.M. (2006), Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów.
  8. Pułaska-Turyna B. (2008), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
  9. Sowiński T. (2014), Prawo finansowe samorządu terytorialnego, w: Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Lex a Wolters Kluwer, Warszawa.
  10. Ziółkowska W. (2012), Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu