BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Title
Znaczenie ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wybranych badań empirycznych
The Role of Insurance for Small and Medium Enterprises in the Light of Selected Empirical Studies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 440-450, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Ubezpieczenia, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Insurances, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony skali wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP, ich znaczeniu dla tego sektora oraz wybranym uwarunkowaniom współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a MŚP. Badanie wykazuje, że większość MŚP korzysta z ubezpieczeń, przy czym jest to głównie standardowe ubezpieczenie majątkowe, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie casco pojazdów. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń wykorzystywane są w znacznie mniejszym stopniu. Ponadto nie ulega zmianie świadomość ubezpieczeniowa MŚP - zakres wykorzystywanych ubezpieczeń w latach 2003-2009 pozostaje na zbliżonym poziomie. MŚP dobrze oceniają warunki współpracy z zakładami ubezpieczeń, zadowolone są z oferowania ubezpieczeń w formie pakietu. Jedyną, szerzej podkreślaną przez MŚP barierą utrudniającą korzystanie z ubezpieczeń jest wysokość składki ubezpieczeniowej.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the scale of the use of insurance by SMEs, its importance for the sector and selected determinants of cooperation between insurance companies and SMEs. The study shows that most SMEs benefit from the insurance, but it is mostly the standard property insurance, compulsory motor insurance and casco insurance. Other types of insurance are used much rarely. Furthermore, the insurance awareness of SMEs does not change - the scope of insurance used in the years 2003-2009 remains at a similar level. SMEs positively evaluate the conditions of co-operation with insurance companies. They are pleased with the offer of insurance in the form of a package. The only barrier for the use of insurance, widely expressed by SMEs, is the level of premium.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
  2. Finanse MSP 2009. Rynek usług ubezpieczeniowych. Raport z badania syndykatowego, Qualifact - Badania Rynkowe i Doradztwo, Gdańsk 2009.
  3. Firmy mikro. Rynek usług ubezpieczeniowych 2003, B.P.S. Consultants Poland Ltd., Gdańsk 2003.
  4. Hadyniak B., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Podstawy, t. 1, Poltext, Warszawa 2010.
  5. Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług ubezpieczeniowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd., Gdańsk 2003.
  6. Kucka E. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
  7. Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1: Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
  8. Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2008, GUS, Warszawa 2009
  9. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
  10. Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, AE, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu