BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Agnieszka
Title
Społeczna odpowiedzialność a zrównoważony rozwój
Social Responsibility and Sustainable Development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 33-50, rys., tab.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu nowych dylematów związanych z ubóstwem, pokojem, środowiskiem naturalnym i przyszłością młodych pokoleń wielu naukowców i osób działających na polu gospodarki zastanawia się coraz częściej nad rolą rynku, dominacją pieniądza i finansów, rozdźwiękiem między sferą ekonomiczną i społeczną oraz nad innymi zagadnieniami dotyczącymi aktywności gospodarczej w kontekście społeczeństwa. Wymienionych kwestii dotyka koncepcja rozwoju zrównoważonego. Funkcjonowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynia się do budowania nowego ładu społeczno-kulturalnego z cieszącym się dobrobytem, rozwijającym społeczeństwem oraz stabilnego i zintegrowanego rynku światowego. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać temu, jakie konsekwencje naszych nieodpowiedzialnych zachowań będą ponosić nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Coraz częściej bierzemy pod uwagę nieodwracalne skutki dla naszego otoczenia spowodowane kontynuowaniem nieprzemyślanych i destrukcyjnych dla klimatu działań, dyktowanych przede wszystkim maksymalizacją korzyści materialnych. (fragment tekstu)

Social responsibility and sustainable development are becoming important issues in the discussion on the future vision of international competitiveness. They are also ones of the priorities of the strategy of the European Union. Interests of the business sector are becoming more and more connected with the public interests. A new business concept called corporate social responsibility (CSR) reflects the fundamental values of society. Ethical behaviors are becoming increasingly perceived as necessary for the improvement of companies competitiveness and strengthening brands on the market. Furthermore, doing business in a responsible way is becoming strategically important for ensuring a sustainable development of the company. In the face of the recent events in global financial markets it seems to be even more meaningful. In the article there were indicated both development of this business concept and the interest of Polish companies in this idea. Moreover, the importance of CSR in sustainable development was presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Koncepcja CSR: fundamentalna zmiana w działaniu przedsiębiorstw czy chwilowa moda?, http://euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=1 615 935&type_id=1, 20.01.2010.
 2. Bagiński P., Czaplicka K., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE, Warszawa 2009, s. 113-114.
 3. Biuro Global Compact ONZ, Global Compact przewodnik, http://www.globalcompact.org.pl, 18.01.2010.
 4. Budnikowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 450.
 5. Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.03.2010, COM (2010) 2020, s. 15.
 6. Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels 18.07.2001, COM (2001) 366 final, s. 4.
 7. CSRinfo, Praktyka CSR w firmie w dobie kryzysu: badanie IBM, http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1330-praktyka-csr-w-firmie-w-dobie-kryzysu-badanie-ibm, 03.06.2009.
 8. Dołęgowski T., Dylematy konkurencyjności, czyli dlaczego ekonomista lubi i nie lubi etyki biznesu, w: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria naukowe - Rok Akademicki 2005-2006, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 125.
 9. Global Compact Network Poland, 10 zasad Global Compact, http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC, 14.01.2010.
 10. Global Compact Network Poland, Członkowie GC w Polsce, www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact-w-Polsce/Cz onkowie-GC-w-Polsce, 14.01.2010.
 11. IBM Press Room, IBM Global Survey Shows Information Gap In "Green", Sustainability Strategies: Companies collecting data infrequently, not engaging customers and suppliers, http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/27 622.wss, 01.06.2009.
 12. Jastrzębska E., Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, w: Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 212.
 13. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Bruksela 22.03.2006, KOM (2006) 136 wersja ostateczna, s. 7-9.
 14. Konieczny J., Wstęp do etyki biznesu, Konsalnet, Warszawa 1998, s. 27-28.
 15. Kowalska D. G., CSR w dobie kryzysu, http://www.csrstrategies.pl/onas.html, 22.02.2010.
 16. Ministerstwo Gospodarki, Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Zrownowazonyrozwoj/Aktualnosci/Zespol+ds.+Spolecznej+Odpowiedzialnosci+Przedsiebiorstw.htm, 22.05.2009.
 17. Nagląca potrzeba refleksji nad ekonomią, Orędzie Papieża Jana Pawła II na dzień 1 stycznia 2000 r., "Michael", styczeń-luty 2000, http://www.michaeljournal.org/refleksjinadekonomia.htm, 07.01.2009.
 18. Nocoń A., Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i strategii CSR w sektorze energetycznym w Polsce, w: Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym, Gniezno 2008.
 19. Pichola I., Rozwój CSR w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, http://www.odpowiedzialna-energia. pl/oenergia/9522/13 414/?r, article, Id=13 415, 24.01.2010.
 20. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18.
 21. Rok B., Więcej niż CSR. Nowe trendy w definiowaniu roli biznesu w społeczeństwie, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, http://cebi.pl/texty/CEBI-BR-04.07.pdf, 20.01.2010.
 22. Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi, red. R. Grądzki, M. Matejum, Wyd. Media Press, Łódź 2009, s. 8.
 23. Rybak M., Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 204.
 24. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1190, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 58.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu