BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?
Municipal Tax Policy and the Implementation of the Power to Tax?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 221-230, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Finanse publiczne, Polityka podatkowa, Finanse samorządu terytorialnego
Tax system, Public finance, Tax policy, Local government finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - to prezentacja uprawnień w zakresie wykorzystania przez organ podatkowy posiadanych uprawnień wynikających z obowiązującego prawa podatkowego, jak również skutków wykorzystania posiadanego władztwa podatkowego dla budżetów gmin. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2003-2013. Wynik - przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję podatków i opłat lokalnych jako przedmiotu polityki podatkowej. Z drugiej strony pokazały realny zakres władztwa podatkowego gmin, które w okresie 2003-2013 realizowały organy gmin. Oryginalność/wartość - opracowanie wskazuje na wykorzystanie gminnej polityki podatkowej w funkcji fiskalnej, jak i pozafiskalnej jako przejaw władztwa podatkowego organów gmin. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents the use of powers by the tax authority held a delegation of the applicable tax law, as well as the effects of the use of its own taxation powers for municipalities' budgets. Design/methodology/approach - The study group used conventional methods for social sciences which are the methods of empirical cognition, and in particular the observation, comparison and measurement that is based on the years 2003-2013 time series. Findings - The study allowed the one hand to indicate the position of local taxes and fees as an object-tax policy. On the other hand, pointed to the real field of taxation powers of municipalities that implemented in the period 2003-2013 the authorities of municipalities. Originality/value - The study shows the use of municipal tax policy with fiscal functions, as well as non-tax as a manifestation of the power of taxation commune authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciupek B., Famulska T. (red.) (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 2. Dziemianowicz R. (2011), Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
 3. Felis P. (2012), Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Felis P. (2014), Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce, "Finanse i Prawo Finansowe" nr I (4).
 5. Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 6. Góreczna M., Góreczny G. (2014), Umorzenie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, "Finanse Komunalne" nr 9.
 7. Korolewska M. (2014), Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, "Studia BAS" nr 1 (37).
 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
 9. Kulicki J. (2010), Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, "Analizy BAS" nr 16 (41).
 10. Ofiarski Z. (2012), Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin - czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny?, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie" nr 1 (5).
 11. Pomorski P. (2014), Efektywność polityki podatkowej względem rolnictwa, "Finanse Komunalne" nr 10.
 12. Przygodzka R. (2014), Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 40 (4).
 13. Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom (2003-2013), UOKiK, Warszawa, https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php (14.05.2015).
 14. Sobieralski K. (2012), Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (e-Monografie nr 16), Wrocław.
 15. Sokołowski J. (2004), Czynniki kształtujące dochody gmin z podatków i opłat, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. I: Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 16. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2003-2013 (2004-2014), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864 ze zm.).
 18. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU nr 45 poz. 207 ze zm.).
 19. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU nr 52, poz. 268 ze zm.).
 20. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU nr 9, poz. 31 ze zm.).
 21. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
 22. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm.).
 23. Ustawie z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2005 r., nr 228, poz. 1947 ze zm.).
 24. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
 25. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU nr 86, poz. 959 ze zm.).
 26. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU nr 200, poz. 1682 ze zm.).
 27. Wołowiec T., Reśko D. (2012), Obniżki stawek podatkowych do celów stymulacyjnych a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy, "Toruński Rocznik Podatkowy".
 28. Wołowiec T. (2014), Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków, "Finanse Komunalne" nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu