BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jończyk Magda
Title
Globalizacja rynków finansowych
The Aspect of Globalization on Financial Markets
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 53-66
Keyword
Kryzys finansowy, Globalizacja rynków finansowych, Rozwój gospodarczy, Przepływy kapitałowe
Financial crisis, Globalization of financial market, Economic development, Capital flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku globalizacji w ostatnich latach obserwuje się rozszerzanie powiązań między rynkami poszczególnych krajów, którego efektem jest postępujące zacieśnianie wzajemnych powiązań handlowych, inwestycyjnych i umownych między gospodarkami państw. Globalizacja rynków finansowych to odgrywający coraz większe znaczenie obszar uniwersalnego procesu dokonującego się w gospodarce światowej: w realizowanych transakcjach coraz częściej uczestniczą podmioty działające na skalę międzynarodową, co w konsekwencji powoduje, że na rynki finansowe poszczególnych krajów coraz większe oddziaływanie mają czynniki zewnętrzne. W związku z tym globalizacja rynków finansowych stwarza wiele wyzwań, ale i zagrożeń dla międzynarodowego systemu finansowego, a w rezultacie także dla światowej gospodarki. Podobnie jak ogólny proces globalizacji rodzi dylematy, sprzeczności ocen. (fragment tekstu)

In recent years, due to theglobalization process, an extension of mutual bonds between national markets can be seen. This process results in the progressive strengthening of trade, investment and contractual arrangements between the economies. Globalization of financial markets starts playing an increasingly important role in this universal process More and more often in the ongoing transactions participate entities which operate on an international scale. This means that the impact of external factors on the financial markets of individual countries increases. Therefore, the globalization of financial markets brings not only many challenges but also threats to the international financial system and, in consequence, to the global economy. Like the general process of globalization, it creates dilemmas and contradictory assessments. The aim of this study is to present main issues concerning globalization of financial markets - starting from defining the concept of globalization and financial markets, through to a description of its driving forces and further presentin the effects it has brought so far and the benefits and risks it carries behind. Opened economies, liberalization of capital transfers and an uneven level of institutional development between countries can contribute to losing national, regional and global balance. In consequence appears a growing danger of rapid spread of crises. Therefore, in terms of risks, the study pays also a particular attention to the global financial crisis of the XXI century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bilewicz E., Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych a zewnętrzne źródła finansowania krajów rozwijających się, s. 35 i dalsze, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/5/2.pdf
 2. Bobińska K., Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej, Key Text, Warszawa 2009, s. 133.
 3. Bocian A. F., Procesy globalizacji a kryzys światowy, w: Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego: perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zaleski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 413.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s. 419.
 5. Giddens A., Socjologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 73-74.
 6. Gierczycka J., Globalizacja finansów i własności kapitału - podejście instytucjonalne, w: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym, red. E. Okoń-Horodyńska, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998, s. 29.
 7. Globalizacja a rynki finansowe - wystąpienie K. Rybińskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, s. 11, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/rybinski_200 406.pdf, 20.04.2006.
 8. Hill Ch. W., International Business. Competing in the Global Marketplace, Irwin/McGraw-Hill, Boston, Mass. 1997, s. 325.
 9. Jeliński B. J., Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 486-487.
 10. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 98-108.
 11. Kozioł W. M., Wpływ globalizacji rynków finansowych na przebieg kryzysów finansowych, w: Wyzwania globalizacji: odpowiedzi przedsiębiorstw, red. I. Koładkiewicz, W. Kozioł, WWZ, Warszawa 2004, s. 139.
 12. Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, red. J. Żabińska, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000, s. 10.
 13. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna: konsekwencje dla świata i Polski, red. J. Kleer, Elipsa, Warszawa 1998, s. 48.
 14. Mesjasz L., Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych, w: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, red. K. Budzowski, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 13.
 15. Mishkin F. C., Is globalisation beneficial?, "NBER Working Paper" 11 891, 2005.
 16. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 59-69.
 17. Nuti D. M., Zarządzanie globalizacją niepełną, w: Globalizacja - marginalizacja - rozwój, red. nauk. G. W. Kołodko, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 107.
 18. Oręziak L., Globalizacja rynków finansowych, w: Globalizacja od A do Z, red. nauk. E. Czarny, NBP, Warszawa 2004, s. 156.
 19. Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 1999, s. 15.
 20. Oręziak L., System rezerwy federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, w: Bankowość centralna od A do Z, "Bank i Kredyt" nr 9, 2006, s. 28.
 21. Pricewaterhouse-Coopers, Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, s. 7, http://www.pwc.com/pl_PL/pl/publikacje/raport-kryzysowy.pdf, 03.2009.
 22. Pszczółka I., Amerykański "kryzys hipoteczny", w: Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego: perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zaleski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 382.
 23. Rak J., Globalizacja - modyfikacje ryzyka w procesach integracji, w: Wyzwania globalizacji: odpowiedzi przedsiębiorstw, red. I. Koładkiewicz, W. Kozioł, WWZ, Warszawa 2004, s. 151.
 24. Sławiński A., Bankowa dźwignia, czyli klątwa Archimedesa, "Rzeczpospolita" 01.12.2008.
 25. Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes Ltd, Warszawa 2008, s. 117.
 26. Sporek T., Społeczeństwo informacyjne głównym motorem procesu globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 37.
 27. Stefaniak P., Świat zbiedniał ale nie Polska, http://finanse.wnp.pl/swiat-zbiednial-ale-nie-polska,99247_1_0_0.html, 15.01.2010.
 28. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004, s. 261.
 29. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Key Text, Warszawa 2005, s. 174.
 30. Wilczyński R., Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych, w: Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, red. W. Małecki, Wizja Press&IT, Warszawa 2007, s. 152-153.
 31. Wyciślak S., Kryzys finansowy 2008. Przyczyny, skutki,http://ryzyko.republika.pl/Kryzys_finansowy_przyczyny_implikacje.html, 13.03.2010.
 32. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s. 239.
 33. Zorska A., Korporacje transnarodowe, PWE, Warszawa 2007, s. 17.
 34. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000, s. 14.
 35. Żukrowska K., Gospodarka światowa. Procesy globalizacji i modernizacji, w: Dokąd zmierza świat?, red. A.D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2008, s. 67-90.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu