BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sałański Tomasz
Title
Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i na Mazowszu
Present situation in the Polish and Mazovian Research and Development sector (R&D)
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 13-32, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka badawczo-rozwojowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
R&D policy, Small business, R&D in the enterprise
Country
Mazowsze, Polska
Mazowsze, Poland
Abstract
Rozwój gospodarczy kraju i regionu jest ściśle powiązany z działalnością badawczo- rozwojową, poprzez wprowadzanie innowacji o charakterze technicznym, technologicznym, menedżerskim, organizacyjnym i edukacyjnym. Zazwyczaj są one skutkiem wzajemnych powiązań między jednostkami tworzącymi innowację: innowatorem, przedsiębiorstwem, organizacją naukowo-badawczą oraz instytucjami administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej. Tempo rozwoju gospodarczego w kraju, regionie zależy m.in. od stanu nauki, badań i wdrożeń, posiadanej kadry badawczo-rozwojowej, zasobów, podmiotów sektora badawczo-rozwojowego oraz ich jakości. Istotną rolę odgrywają również powiązania na styku działalności naukowej i gospodarczej, co wynika ze zdolności wdrażania rezultatów badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz z dostosowania opracowywanych badań do zapotrzebowania przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The article presents the main trends visible in the Polish and Mazovian research and development (R&D) sectors since 2002. The information included in the article indicates the reason for which the number of R&D units has risen:. Another parallel tendency is a growing proportion of private R&D funding. The trends described in the article are a result of changes in the R&D activities undertaken by companies. The role of laboratories in consortia is diminishing. The aim of changes in companies' internal programs is to ensure a greater coherence between the research undertaken by a company and its priorities, including production, management and marketing. The activities of major enterprises are increasingly dependent on knowledge acquired from external sources, including business partners, customers and competitors. The network of cooperation links various actors of the innovation system which includes major enterprises, the SME sector, universities and government laboratories. The role of universities in carrying out scientific research is changing along with the proportion of research and development funds provided by public sources. The changes in both categories are mutually proportional. Furthermore, in the sector can be seen an increase in mobility of R&D workers. The last few years have been witness to both a relative decrease in employment of R&D workers in companies in relation to the total number of R&D employees in Poland and an increase of R&D workers employed in Mazovia. This can be seen as proof of the research and development sector concentrating in metropolitan areas.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Regionalnych: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
 2. Dane Eurostat z UE: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 3. INNO Metrics, European Innovation Scoreboard, Comparative Analysis Of Innovation Performance, 2006.
 4. Łobejko S., Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 5. Mackiewicz M., Formy powiązań instytucji naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami - wyniki badań ankietowych i studiów przypadku, w: Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, red. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 6. Podręcznik Frascati, OECD, 2002.
 7. Podręcznik Oslo, OECD, 1997.
 8. Rocznik Statystyczny "Nauka i Technika w 2007 r.", GUS:http://www.stat.gov. pl/gus/5840_800_PLK_HTML.htm
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z 25.06.1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie.
 10. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007.
 11. Ustawa z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (DzU 1985 nr 36 poz. 170).
 12. Weresa M. A., Charakterystyka rozwoju nauki i techniki w regionie Mazowsza, w: Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze, red. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 13. Wojnicka E., Klimczak P., Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach w: Innowacyjność 2008, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu