BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowski Zenon (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Cechy rozpraw promocyjnych - wybrane problemy
The Characteristic of Promotive Papers - the Selected Problems
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 107-114, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wiedza, Prace naukowo-badawcze
Higher education, Knowledge, Scientific-research work
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie składników tekstów prac promocyjnych w kontekście mniej lub bardziej formalnych wymagań instytucji naukowych oraz zastosowanych zabiegów metodycznych. Słowo "promować" ma swoje źródło w łacińskim promoveo oznaczającym dosłownie 'posuwam naprzód'. Promować to nadawać stopień naukowy, wojskowy, zawodowy, a także potwierdzać prawo ucznia do podejmowania nauki w klasie bezpośrednio wyższej (pomijamy tu marketingowe znaczenie pojęć "promocja" i "promować"). Promocja jest efektem pozytywnej oceny określonego wysiłku intelektualnego. (fragment tekstu)

The article presents the structure of scientific text. It shows the most often with audits the appearing units of reporting. They are them: the subject, reason of chois of subject, aim - the investigative hypotheses', results of audits and discussion as well as conclusions and literature. Papers graduate's she as promotive dissertation should also exhibit converted summand. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blaug M. 2000. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, PWN, 15.
  2. Pytkowski W. 1985. Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa, PWN, 267.
  3. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 52-54, 77, 287.
  4. Słownik języka polskiego, t. III. 1981. Red. M. Szymczak. Warszawa, PWN, 110.
  5. Słownik wyrazów obcych. 1978. Red. J. Tokarski. Warszawa, PWN, 166, 605.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu