BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Adam
Title
Ekonomia społeczna w Polsce - funkcje i społeczne determinanty rozwoju
The Social Economy in Poland. Functions and social aspects of its development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 49-72, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Ekonomia społeczna, Spójność społeczna, Trzeci sektor gospodarki
Social economy, Social cohesion, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł "Ekonomia społeczna w Polsce - funkcje i społeczne determinanty rozwoju" porusza problem strukturalnych czynników regulujących możliwość powstawania i utrzymania na rynku podmiotów ekonomii społecznej. Składa się on z pięciu części. W pierwszej z nich uściślono definicje pojęć takich jak: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, podmiot ekonomii społecznej. W drugiej wymienione zostały dominujące funkcje i oczekiwania wobec ES. Trzecią część zajęła analiza kondycji tego sektora, czyli stopnia realizacji związanych z nią oczekiwań, zaś w czwartej pojęcie ekonomii społecznej zostało powiązane ze społecznymi determinantami rozwoju, także w kontekście rozwoju regionalnego. Część piąta, ostatnia, jest próbą podsumowania i wysunięcia wniosków. Autor analizując różne podejścia definicyjne, określa obszar działania podmiotów ekonomii społecznej i wiąże go z pojęciem kapitału społecznego. Z wieloletnich badań prowadzonych w krajach europejskich wynika bowiem, że więcej podmiotów ekonomii społecznej działa w społeczeństwach o większym stopniu zaufania pomiędzy obywatelami i wyższej skłonności do współpracy. Polska mimo pozytywnych doświadczeń z XIX w. na tym tle prezentuje się niekorzystnie. (fragment tekstu)

The article entitled 'The Social Economy in Poland. Functions and social aspects of its development' refers to the problem of structural factors which influence the formation and sustenance of social enterprises on the market. The chapter is divided into four parts. In the first part have been specified definitions of such concepts as social economy, social enterprise and the subject of social economy. The predominant functions and expectations towards the social economy have been enumerated in the second part. In the following part the author analyses the condition of the sector, namely the extent to which the expectations towards the social economy have been fulfilled. In the fourth part the concept of social economy has been linked with social determinants of the process concerning regional development as well. The final part is an attempt to summarize the conclusions from the analysis. By analysing varied approaches to definitions of the concepts, the author specifies the range of the functioning of the social economy subjects and connects it with the notion of social capital. Years of research conducted in European countries have proved that more social economy subjects operates in societies characterised by higher level of trust between the citizens and higher tendency to cooperation. In this aspect Poland presents poor despite the countries' positive experience in nineteenth century.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baczko A., Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005- 2007. Raport z badań, KLON/JAWOR, Warszawa 2008.
 2. CIREC, Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej. Streszczenie sprawozdania sporządzonego dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 2007, http://portal. engo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/biblioteka_eS_pliki/gospodarka_spoleczna_ w_UE_pl.doc (10.09.2009).
 3. Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, w: "Rynek Pracy", nr 1/2005, s. 11-41.
 4. Dudzik K., T. Kucharski T., Przedsiębiorstwa społeczne. Dobre praktyki, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, MSAP-UE, Kraków 2008.
 5. Fedyszak-Radziejowska B., Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. http://www.liskow.org.pl/files/aktaulnosci/ Czy_kapital_spoleczny_bez_spolecznego_zaufania.pdf (21.09.2009).
 6. Frączak P., Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce, FISE, Warszawa 2006.
 7. Główny Urząd Statystyczny, Sektor non-profit w Polsce, Warszawa 2009.
 8. Gumkowska M., Kondycja sektora pozarządowego a rozwój przedsiębiorczości społecznej - podstawowe wnioski z badania z 2006 roku, w: "Ekonomia społeczna", nr 1/2008, s. 77-79.
 9. Gumkowska M., Herbst J., Huszcz J., Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Raport z badania, FISE, Warszawa 2006.
 10. Hausner J., Ekonomia społeczna i rozwój, FISE, Warszawa 2008.
 11. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, MSAP-AE, Kraków 2007.
 12. Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, FISE, Warszawa 2006.
 13. Herbst K., Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, FISE, Warszawa 2006.
 14. Karwińska A., Przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie socjologicznej, w: "Ekonomia społeczna", nr 1/2008, s. 62-63.
 15. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, w: "Trzeci Sektor" nr 2/2005, s. 10-35.
 16. Leadbeater Ch., The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London 1997.
 17. Miżejewski C., Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, FISE, Warszawa 2006.
 18. Roelants B., Rozszerzenie ekonomii społecznej: dokument przygotowawczy na I Europejską Konferencję Ekonomii Społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej, CECOP, Praga 2002.
 19. Rymsza M., Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, "Trzeci Sektor" 2007, nr 9, s. 2-8.
 20. Sałustowicz P., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, FISE, Warszawa 2007.
 21. Wygnański J., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, w: Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", FISE, Warszawa 2006.
 22. Wygnański J., Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu