BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burmistrzak Justyna
Title
Ograniczenia obrotu towarowego Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi
Trade turnover limits between the EU and non EU countries
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 97-124, bibliogr. 56 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Handlowa, Handel międzynarodowy, Prawa konsumenta, Globalizacja
Common Commercial Policy, International trade, Consumer law, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obrót towarowy z państwami trzecimi jest bardzo ważny dla interesów Wspólnoty. W dobie globalizacji, postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego wszelkie zakłócenia wywołują nieodwracalne skutki dla bezpieczeństwa gospodarczego. Trudno wyobrazić sobie brak dostępu do towarów importowanych, bądź ograniczenie sprzedaży towarów poza granice kraju. Dlatego ważne jest, aby nie wprowadzać nieuzasadnionych barier tłumiących handel, jak również diagnozowanie czynników szkodliwych dla rynku. Wraz z transgranicznym przemieszczaniem towarów i usług pojawiło się wiele nieuczciwych, niedozwolonych zachowań ze strony partnerów handlowych. Ważne jest, aby Wspólnota nie była bezbronna wobec zalewu tanich towarów, szczególnie z rynków dalekowschodnich oraz towarów, których wprowadzenie na rynek stanowiłoby istotne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, szeroko rozumianych praw producentów i konsumentów. (fragment tekstu)

The trade turnover with the non European Countries is very important for the business in the European Community. It is very difficult to imagine that we could not have any access to the imported goods or we were not be able to sell our products outside the Community. It is important not to introduce unfounded law's regulations, which could reduce not only the trade turnover, but also they could lower the fast establishment of the harmful factors for the market. A lot of dishonest, dissatisfied reactions of the market partners appeared when the goods are displaced. The European Community has the possibility to create the market. It can use different defense methods to protect the EU market from cheap and low quality goods especially from the Far-East countries. These goods could be a real thread for the health and security of the producers and the consumers. The aim of introducing theses restrictions and prohibitions is to protect not only the EU market from the invasion of the low-quality products to EC, but also the producers, the people's health, animals and plants, national security, heritage. This publication informs about some of law solutions,which can be also implemented in the trade turnover. Moreover this article refers to some examples of the EC turnover politics, restrictions of the tariff's measures, non-tariff's measures, limitations and prohibitions of the import and export. The restrictions consider the security people's health, animals, plants, national security, heritage, public order and the protection of the Intellectual Property. Showing the disputes in front of WTO the instruments of defence are described as unfounded trade barriers, which are imposed on the trade.(original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz T., Polityka celna, Kielce 1993.
 2. Biuletyn Służby Celnej, www.clo.gov.pl, P. Bożyk, J. Misiala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 1999.
 3. Ciamaga L., Wspólna polityka handlowa, w: Unia Europejska, red. K. Michałowska- -Gorywoda, Warszawa 1998.
 4. Czajkowska A., Unia dla środowiska, "Prawo i podatki Unii Europejskiej" nr 5 (41) maj 2005.
 5. Czyżowicz W., Istota, przedmiot i podmioty polityki celnej, "Zeszyty naukowe WSE", Warszawa 1995.
 6. Decyzja Komisji z 19 grudnia 2005 r. kończąca postępowanie w sprawie absorpcji dotyczące przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej(DzU L342/96 z 24 grudnia 2005 r.).
 7. Decyzja Rady nr 94/800/EC z 22 grudnia 1994 r. (DzU WE z 1994 r. L336 s. 1.
 8. Dyrektywa 76/768/EWG zbliżająca prawa Państw Członkowskich dotycząca kosmetyków (DzU 1976 nr L 262 s. 169).
 9. Dyrektywa 88/378/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (DzU 1988 nr L 187 s. 1.
 10. Dyrektywa Rady UE w sprawie bezpieczeństwa produktu (92/59/EWG) oraz Dyrektywa Rady UE w zakresie odpowiedzialności za wadliwy produkt (85/374/EWG).
 11. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. C. H. Beck, 2005.
 12. Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania niebezpiecznych odpadów i ich utylizacji z 1989 r. (DzU 1993 nr L 39 s. 3).
 13. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu handlowi.
 14. Konwencja Rotterdamska w sprawie procedury wcześniejszej zgody po poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami z 1998 r. (DzU 2003 nr L 63 s. 29.
 15. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej (DzU 1998 nr L 297 s. 8).
 16. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Kotyński, Warszawa 2000.
 17. Lux M., Prawo celne Unii Europejskiej, wyd. BW, Szczecin, 2004.
 18. Mazurek M., Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego), "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2, listopad 2005.
 19. Mikołajczyk M., Pryliński R., Sudoł W., Zmiany w systemie instrumentów ochrony rynku w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej - informator dla przedsiębiorców, Warszawa 2003.
 20. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk 2000.
 21. Paczuski W., Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze 2005.
 22. Porozumienie WTO w sprawie procedur licencjonowania przywozu (DzU 1994 nr L 336 s. 151).
 23. Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, red. A. Nowak-Far, wyd. C. H. Beck 2008, s. 14.
 24. Puślecki Z. W., Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Poznań 1994.
 25. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej - załącznik 1 c do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu WTO (DzU 1996 nr 36 poz. 143), dalej porozumienie TRIPS.
 26. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3677/90 ustanawiające środki, które powinny być podjęte w celu uniemożliwienia wykorzystywania niektórych substancji do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych (DzU 1990 nr L 357 s. 1), rozporządzenie wykonawcze (EWG) nr 3769/92 (DzU nr L 383 s. 17).
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (DzU 2006 nr L 190/1).
 28. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/93 z 30 marca 1993 r., ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (DzU L 077) zmienione rozporządzeniem Komisji nr 1526/98 z 16 lipca 1998 r. (DzU Nr L 2001) oraz rozporządzeniem Komisji nr 656/2004 z 7 kwietnia 2004 r. (DzU L 104).
 29. Rozporządzenie (EWG) nr 339/93 w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z krajów trzecich (DzU 1993 nr L 40 s. 1).
 30. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3284/94 z 22 grudnia 1994 r., w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94.
 31. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z 22 grudnia 1994 r. ustanawiające wspólnotowe procedury w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, mające na celu egzekwowanie praw Wspólnoty wynikających z międzynarodowych zasad handlowych, a zwłaszcza ustanowionych pod auspicjami WTO (DzU 1994 nr L 349 s. 71).
 32. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (DzU 1996 nr L 345 s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1362/2008 (DzU 2008 L 352/18).
 33. Rozporządzenie Rady (WE) 384/96 w sprawie ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (DzU L 296/11).
 34. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z 6 października 1997 r., w sprawie ochrony przed subsydiowanym importem z krajów niebędących członkami UE.
 35. Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z 17 grudnia 1999 r. W sprawie ogólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (DzU 2000 nr L 17 s. 1).
 36. Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowania kontyngentów (DzU 2000 nr L 5 s. 1).
 37. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (DzU nr L 237 s. 1).
 38. Rozporządzenie Rady (We) nr 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (DzU 2002 nr L 31 s. 1).
 39. Rozporządzenie Rady (WE) z 30 września 2003 1334/2003 ustanawiającego zmiany do wspólnotowej procedury kontroli wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE nr L 281 z 2003 r.), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) 1167/2008 (DzU 2008 nr 325 s. 1).
 40. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz do środków, które mają być stosowane w odniesieniu do towarów naruszających takie prawa (DzU 2003 nr L 196 s. 7).
 41. Rozporządzenie Rady (WE nr 1946/2003 w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (DzU 2003 nr L 287 s. 1).
 42. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1829 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz (DzU 2003 nr L 268 s. 1).
 43. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt i nadzoru nad nimi oraz ustanawiająca Europejska Agencje Leków (DU 2004 nr L 136 s. 1).
 44. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1891/2004 (DzU 2004. nr L 328 s. 16).
 45. Rozporządzenie Rady (WE) nr 33/2006 z 9 stycznia 2006 r., rozszerzające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2074/2004 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tych samych produktów wysyłanych z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (DzU z 12 stycznia 2006 L 7 s. 1).
 46. Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z 20 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzące z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela (DzU z 21 stycznia 2006 r. L17 s. 1).
 47. Rozporządzenie Rady (WE) nr 661/2008 z 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Rosji (DzU 2008 L nr 185 s. 1).
 48. Rozporządzenie Rady (WE) nr 728 z 15 maja 2006 r. traci moc, rozporządzenie 2193/2003 zmienione rozporządzeniem 171/2005.
 49. Rozporządzenie KE nr 906/2008 nakładające cło antydumpingowe na przywóz cegieł magnezytkowych pochodzących z Chin (DzU 2008 nr L 251 s. 1).
 50. www.mg.gov.pl/Clo/SrodkiOchronne/nowe_postepowania/
 51. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 1 marca 2005 r., sprawa C-377/02, Leon Van NV vs. Belgisch Interventie - en Restitutiebureau.
 52. Wyrok TS z 11.07.1989 r. w sprawie - 265/87 Schrader, s. 2237.
 53. Wyrok z 10.01.1992 r. w sprawie C-177/90 Kuhn, s. 1-35.
 54. Wyrok z 17.10.1995 r. w sprawie C-44/94 Organisations, s. 1-3115, p. 55.
 55. Wyrok z 10.07.2003 r. w sprawie C-64/00 Booker Aquaculture i Hydro Seafood, s. I-7411, p 68.
 56. Wyrok TS z 15.07.2004 r., w sprawach Di Lenardo Adriano SrlC-37/02; Dilexport Srl C-38/02.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu