BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobny Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły
About Possibility of Basing Economics on Philosophy of Karol Wojtyła
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 96-109, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ekonomia, Metodologia ekonomii, Filozofia ekonomii
Economics, Economic methodology, Philosophy of economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy filozoficzna myśl Karola Wojtyły może stanowić oparcie dla uprawiania nauki, jaką jest ekonomia? Odpowiadając na to pytanie, autor charakteryzuje przede wszystkim miejsce ekonomii w głównym nurcie nauki. Następnie wskazuje na to, co jest właściwym przedmiotem ekonomii i na tej podstawie odpowiada na zadane przez siebie pytanie, wskazując jednocześnie, jakie skutki dla ekonomii mogłoby mieć oparcie jej na filozofii wojtyliańskiej. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to answer the question: Is it possible to base economics on philosophy of Karol Wojtyła? At the beginning of the article the author characterizes the position of economics in the main stream of science. Next he points at the actual subject of economics and on the basis of this he tries to answer the main question. He also tries to show what can change in economics if it is based on philosophy of Karol Wojtyła. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 2. Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2004.
 3. Arystoteles, Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa 2010.
 4. Bacon F., Novum Organum, PWN, Warszawa 1955.
 5. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Blaug M., Teoria ekonomii - ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.
 8. Butterfield H., Rodowód współczesnej nauki 1300-1800, PWN, Warszawa 1963.
 9. Buttiglione R., Kilka uwag o sposobie czytania "Osoby i czynu", [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2000.
 10. Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2010.
 11. Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2000.
 12. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Grobler A., Metodologia nauk, Aurerus-Znak, Kraków 2006.
 14. Jaroszyński P., Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.
 15. Jaroszyński P., Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego wpływ na koncepcję nauki, [w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 149.
 16. Kamiński S., Jak filozofować, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1989.
 17. Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1993.
 18. Kant I., Krytyka czystego rozumu, T. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 19. Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. Krąpiec M.A., Kamiński S., Zdybicka Z.J., Maryniarczyk A., Jaroszyński P., Wprowadzenie do filozofii, Wyd. KUL, Lublin 2008.
 21. Maryniarczyk A., O poznawaniu. Rozmowy z ojcem Krąpcem, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009.
 22. Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 23. Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London 1945.
 24. Rothbard M. N., Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, T. 1, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 2006.
 25. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, T. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. Stępień B., Szarzec K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista" 2007, nr 1.
 27. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 28. Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Poznań 2004.
 29. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2000.
 30. Zorde K., Metafizyczne wątki w ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu