BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Title
Wybrane aspekty oceny skuteczności zarządzania kryzysowego
Chosen Aspects of the Crisis Management Effectiveness Evaluation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 451-460, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Kryzys gospodarczy, Efektywność zarządzania, Ocena systemu zarządzania
Crisis management, Economic crisis, Management effectiveness, Evaluation of the management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskazano potrzebę podjęcia dyskusji na temat oceny skuteczności zarządzania kryzysowego. W tym kontekście najpierw zdefiniowano pojęcie skuteczności zarządzania kryzysowego. Następnie przyjęto, że do oceny niezbędne jest rozstrzygnięcie takich kwestii, jak: enumeracja celów organizacji w zakresie zarządzania kryzysowego; przypisanie wyszczególnionym celom rezultatów świadczących o skuteczności bądź jej braku w zakresie zarządzania kryzysowego; a także wskazanie podmiotu dokonującego oceny skuteczności, jak również określenie czasu dokonywania tejże oceny. W końcu zamarkowano konieczność oceny skuteczności działań w zakresie zarządzania kryzysowego wespół z pomiarem ich efektywności. (abstrakt oryginalny)

The need of undertaking a discussion on crisis management effectiveness evaluation was pointed out. First of all the term of crisis management effectiveness was defined. Then the aims of organization in range of crisis management were described. Moreover, the results of crisis management concerning the aims of this management were specified. The person responsible for the effectiveness evaluation as well as the time of evaluation were indicated. In the end the necessity of occurring the crisis management effectiveness evaluation together with the evaluation of its efficiency was underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., O skuteczności zarządzania kryzysowego, [w:] Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 15. medzinárodná vedecká konferencia, Žilina, 2-3 czerwca 2010 [artykuł przyjęty do druku].
  2. Jełowicki M., Kieżun W., Leoński Z., Ostapczuk B., Teoria organizacji i kierownictwa, PWN, Warszawa 1979.
  3. Kortan J., Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  4. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
  5. Mitroff I.I., Pearson Ch.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
  6. Zabłocka-Kluczka A., Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji, rozprawa doktorska, Raport PWr serii PRE nr 57, Wrocław 2002.
  7. Zabłocka-Kluczka A., Uczenie się z kryzysu jako podstawa doskonalenia umiejętności organizacji [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy: zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 94, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 313-322.
  8. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu