BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Efekty kształcenia i kompetencje w programach studiów
Learning Outcomes and Competences in Study Programmes
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 163-170, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Standaryzacja procesu kształcenia, Program nauczania, Jakość kształcenia
Higher education, Standardization of the education process, Curriculum, Quality education
Note
summ.
Abstract
Zapoczątkowany w 1999 roku proces budowy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (proces boloński) spowodował zmiany w postrzeganiu celów procesu dydaktycznego. Zmiany te wyrażają się w postaci ewolucji podejścia do zasad tworzenia programów studiów. Dotychczas były one ukierunkowane na zdobycie przez studentów określonych zasobów wiedzy, natomiast obecnie powinny uwzględniać ich przydatność do ukształtowania przyszłej pozycji zawodowej absolwentów oraz przyjęcia przez nich postaw obywatelskich w perspektywie uczenia się przez całe życie. Programy studiów powinny mieć zatem na celu realizację określonych efektów kształcenia wyrażonych przez zestaw kompetencji, które będzie posiadać absolwent szkoły wyższej. Współcześnie od szkoły wymaga się bowiem intelektualnego wyposażenia obywateli w kompetencje nie tylko umożliwiające wykonywanie pracy zawodowej, ale również ułatwiające w przyszłości zmianę zawodu. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest określenie kierunku zmian planów studiów i programów nauczania. (fragment tekstu)

Educational reforms are aimed at better linking the structures of education and labor markets. In a changing economy and legislation to have a higher education diploma does not guarantee employment, especially employment "forever". It is necessary to preparation such study programmes that will prepare people to innovate, able to adapt quickly to a changing world. The article discusses issues concerning the construction of study programmes based on learning outcomes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eisenbardt M. 2009. Wykorzystanie struktury kompetencyjnej w procesach szkolenia, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/32.pdf, dostęp z dn. 20.08.2009 r.
  2. Frankowicz M. 2008. Efekty kształcenia w standardach europejskich i krajowych. Przypadek studiów chemicznych (i nie tylko), www.erasmus.org.pl/s/p/.../Warszawa-11.04.08-MFrankowicz.ppt, dostęp z dn. 25.09.2009 r.
  3. Kopalińki W. 2007. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. I, t. IV. Warszawa, HPS.
  4. Kraśniewski A. 2006. Proces Boloński. Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? Warszawa, MEN, www.nauka.gov.pl, dostęp z dn. 28.05.2009 r.
  5. Kraśniewski A. 2009. Proces Boloński to już 10 lat. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/19/190/proces_bolonski_FINAL.pdf, dostęp z dn. 20.08.2009 r.
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia między kierunkowe oraz makrokierunki. DzU z 2007 r., nr 164, poz. 1166.
  7. Słownik wyrazów obcych. 1995. Red. E. Sobol. Warszawa, PWN.
  8. Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe - Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. 2008. Warszawa, FRSE, Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie".
  9. Wyrozębski P. 2009. Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia. E-mentor, 3, http://www.e-mentor.edu.pl/30,651, Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach ksztalcenia.html, dostęp z dn. 20.08.2009 r.
  10. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe ycie (ERK). Wspólnoty Europejskie. 2008. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_pl.pdf, dostęp z dn. 20.08.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu