BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szkwarek Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji
Human Resource Development as a Part of the Organization Development
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1081-1093, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Grupa kapitałowa, Studium przypadku, Badania empiryczne
Development, Human resources, Human Resources Management (HRM), Capital group, Case study, Empirical researches
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/02348
Company
Grupa Impel
Abstract
W opracowaniu przedstawiono teoretyczne ujęcie rozwoju zasobów ludzkich jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój organizacji. W ramach studium przypadku zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla rozwoju badanej grupy kapitałowej. Zidentyfikowano również lokalizację subprocesu rozwoju pracowników w architekturze grupy kapitałowej uwzględniającą podział zadań realizowanych w ramach rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy spółkę nadrzędną, a spółki podporządkowane. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the theoretical aspects of the human resource development as the important factor affecting the development of the organization. As part of the case study, the importance of the human resource development for the development of the investigated capital group has been identified. The location of staff development in the architecture of the capital group has been also identified, with the focus on division of tasks, related to the human resources development, between the parent company and the dependent companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Gableta, M. (red.) (2006). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 2. Jagoda, H., Jagoda-Lenartowicz, A. (2004). Funkcja personalna w grupie kapitałowej - warianty lokalizacyjne. W: B. Nogalski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 3. Król, H. (2006). Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 4. Lichtarski, J. (red.) (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 5. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszaw-Kraków: PWN.
 7. Pierścionek, Z. (2001). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 8. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warszawa: PWE.
 9. Sienkiewicz, Ł. (2010). Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu innowacyjności pracowników i przedsiębiorstwa. W: S. Borowska (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 10. Stabryła, A. (1996). Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 11. Suchodolski, A. (2006). Rozwój pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 12. Trocki, M. (2004). Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Warszawa: PWN.
 13. Zając, Cz. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu