BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Michalak Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość a certyfikacja zawodu księgowego
Graduated in Finance and Accounting and Certification of Accounting Profession
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 197-212, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Księgowy, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Szkolnictwo wyższe, Program nauczania, Efektywność, Rachunkowość
Accountant, Teaching process in higher education, Higher education, Curriculum, Effectiveness, Accounting
Note
summ.
Abstract
Prawo unijne coraz bardziej oddziałuje na różne sfery działalności w Polsce. Dotyczy to także rachunkowości, nie tylko w aspekcie legislacyjnym, ale również środowiska zawodowego i sposobu jej nauczania. W Polsce dążymy do realizacji celów, które w innych krajach już dawno zostały osiągnięte. Certyfikacja zawodu księgowego, uznawanie dyplomów studiów wyższych przez organizacje zawodowe ma miejsce w innych państwach od bardzo dawna. Dyplomowany księgowy to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców dotyczące wykwalifikowanej, kreatywnej i etycznej kadry księgowych i finansistów, a także oczekiwania odbiorców sprawozdań finansowych związane z rzetelnością i poprawnością ich sporządzania. (fragment tekstu)

Article takes a very valid question now, the certification of the accounting profession in Poland. From the standpoint of academic courses in 'Finance and Accounting', the current program content on this field of study create opportunities for their graduates in recognition of diplomas of higher education in the process of obtaining title chartered accountant. It is a condition however the quality of education, confirmed the accreditation of the institution issuing the title of the professional accountant, which is the Accountants Association in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorycki R. 2009. Certyfikat dyplomowanego księgowego. Poznań, SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu (materiały niepublikowane).
  2. Materiał informacyjny dotyczący prezentacji założeń certyfikacji zawodu księgowego w Polsce. 2008. Warszawa, SKwP.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. DzU z 2009 r., nr 180, poz. 1407.
  4. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. 2005. [w: Materiały z konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego], Bergen 19-20 maja 2005. Bergen, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym.
  5. Thieme J.K. 2009. Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI roku. Polska-Europa-USA. Warszawa, DIFIN.
  6. Uchwała nr 732/110/ 2009 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy", http://www.skwp.pl/Uchwala,nr,732,110,2009,4360.html, dostęp dn. 10.10.2009 r.
  7. Uchwała nr 732/111/ 2009 Zarządu Głownego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego, http://www.skwp.pl/Uchwala, nr,732%2C111%2C2009,4363.html, dostęp dn. 10.10.2009 r.
  8. Uchwała nr 732/112/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania Rady Pracodawców, http://www.skwp.pl/Uchwala,nr,732%2C112%2C2009,4365.html, dostęp dn. 10.10.2009 r.
  9. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu