BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Title
Zmiany w strukturze zatrudnienia, poziomie wynagrodzenia i kwalifikacjach pracowników w Polsce
Changes in the Structure of Employment, Level of Salary and Employees' Qualifications in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 131-140, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Struktura zatrudnienia, Wynagrodzenia
Employment structure, Remuneration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w sektorach ekonomicznych gospodarki narodowej z punktu widzenia przemieszczeń pracowników, ich wykształcenia oraz poziomu wynagrodzenia w latach 2000-2009. Obserwowane zmiany w strukturze zatrudnienia są jedną z ważniejszych charakterystyk określających rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following elaboration is to present the mentioned transformations that occurred in the sectors of national economy from the perspective of employees' displacement, their competence and level of salaries in 2008-2009. The noticeable transformations of the employment structure are one of the most essential factors determining the economic development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The Wage Curve, Working Paper, no. 3181, NEBER, Cambridge 1990.
 2. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The Wage Curve, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
 3. Clark C., The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London 1940.
 4. Fisher A.B.G., Production, primary, secondary and tertiary, "The Economic Records" 1939, no. 28.
 5. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Fourastie J., Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Köln 1954.
 7. Galenson W., Economic development and the sectoral expansion of employment, "International Labour Review" 1963, no. 6.
 8. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 9. Góra M., Sztanderska U., Regional Differences in Labour Market in Poland: Earnings, Unemployment Flows and Rates, Discussion Paper no. 48, info Institute for Economic Research, 1998.
 10. Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1972.
 11. Kaczmarczyk P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, http://mighealth.net/pl/images/d/ d4/Raport_fise_wspolczesne.pdf.
 12. Kotlorz D., Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy, GWSH, Katowice 2004.
 13. Kumor P., Zależność nierówności płac od poziomu rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 7-8.
 14. "Mały Rocznik Statystyczny GUS", 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_2144PLK_HTML.htm.
 15. Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M., Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 16. Menz L., Der tertiäre Sektor, Der Dienstleistungsbereich in den modernen Volkswirtschaften, Zürich 1965.
 17. "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 2009, GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PM_rocznik_stat_miedzynarodowy_2009.pdf.
 18. Rogut A., Krzywa płac w gospodarce polskiej w latach 1995-2005, "Bank i Kredyt" 2005, nr 4.
 19. Rogut A., Presja płacowa a bezrobocie równowagi, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, red. W. Kwiatkowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131-135.
 20. Triantis S.G., Economic progress, occupational redistribution and international terms of trade, "The Economic Journal" 1953.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu