BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Źródła informacji w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych przez menedżerów
Sources of Information in the Process of Taking Key Professional Decisions by Managers
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 688-698, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Podejmowanie decyzji, Źródła informacji, Decyzje kierownicze
Decision making, Information source, Management decision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnienia poszukiwania źródeł informacji przez menedżerów podejmujących kluczowe decyzje zawodowe oraz przedstawia doniesienie z badań empirycznych. Kluczowe decyzje zawodowe dotyczą ważnego dla decydenta przedmiotu decyzji związanego z jego życiem zawodowym. Decyzje te mają istotne konsekwencje zawodowe dla decydenta. Gromadzenie informacji odnoszących się do zadania decyzyjnego jest bardzo ważnym etapem podejmowania decyzji. Dużą rolę odgrywają tu ocena wiarygodności źródeł informacji, modyfikacja własnych decyzji pod wpływem informacji oraz poszukiwanie nowych źródeł informacji.(abstrakt oryginalny)

This article refers to the question of searching for the suitable information sources by managers taking key-professional decisions. Additionally, this article presents the results of empirical research. Key-professional decisions refer to the important subject of a decision relating to the professional life of a decision-taker. These decisions cause important, significant consequences for the decision-taker. Very important stage of taking decisions is gathering of information referring to the decision. A credible evaluation of the information source, a modification of own decisions under influence of information and searching for new information sources play an important role in the decision-taking process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biela A., Informacja a decyzja. Badania eksperymentalne a zakresu psychologii rozwojowej, PWN, Warszawa 1976.
 2. Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz., Rozwój dokonywania decyzji, "Roczniki Filozoficzne" 1978, 26, s. 5-24.
 3. Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz., Developmental aspects of decision making, [w:] L. Sjöberg T., Tyszka J.A., Wise (red.), Human Decision Making, Karlshamn 1983, s. 291-311.
 4. Etzioni A., Normative-affective factors: Toward a new decision-making model, "Journal of Economic Psychology" 1988, 9, s. 125-150.
 5. Kaladijeva M.A., Swanson G.A., Intelligence and living systems: A decision - making perspective, "Systems Research and Behahioral Sciece" 2004, 21, s. 147-172.
 6. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 7. Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 8. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 9. Özerd G., Karasakal E., A parallel between regret theory and outranking methods for multicriteria decision making under imprecise information, "Theory and Decision" 2008, 66, s. 45-70.
 10. Pitz G.F., On the processing of information: probabilistic and otherwise, "Acta Psychologica" 1970, 34, s. 201-213.
 11. Próchniak P., Podejmowanie ryzyka a sens życia człowieka. Empiryczne badania psychologiczne, Słupsk 2005.
 12. Szaniawski K., Kryteria podejmowania decyzji, [w:] J. Kozielecki (red.), Problemy psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1971.
 13. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Walesa Cz., Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych (empiryczne badania wybranych grup młodzieży), [w:] Wykłady z psychologii w KUL w r. ak. 1985/86, Lublin 1988, s. 277-350.
 15. Zimbardo F.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu