BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Czy uzasadnione jest stosowanie systemu niezależnego kursu płynnego w Polsce?
Is It Suitable to Maintain the Independently Floating Exchange Rate Regime in Poland?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 193-205, tab., bibiogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Płynny kurs walutowy, Polityka pieniężna
Floating exchange rates, Monetary policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest analiza, czy i w jakim stopniu system niezależnego kursu płynnego dostosowany jest do polskich uwarunkowań gospodarczych. Podjęto próbę porównania Polski z innymi państwami stosującymi systemy skraje i pośrednie. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że w państwach o warunkach makroekonomicznych zbliżonych do tych obserwowanych w Polsce częściej stosowano pośrednie systemy kursowe. Prawdopodobieństwo wykorzystywania pośredniego systemu kursowego w Polsce w latach, w których faktycznie stosowano system niezależnego kursu płynnego (2000-2007), znajdowało się jednak w przedziale o ograniczonej konkluzywności, nie przekraczając 75%. Można więc sformułować wniosek, że w polskich uwarunkowaniach makroekonomicznych możliwe jest sprawne funkcjonowanie zarówno skrajnego, jak i pośredniego systemu kursowego. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze whether and to what extent an independently floating exchange rate regime suits macroeconomic circumstances in Poland. In order to answer this question, the author compares Poland with other countries that are under corner and interim regimes. The research revealed that countries with macroeconomic conditions similar to those observed in Poland more frequently used intermediate exchange rate regimes. However, probability of the use of the interim regime in the years in which Poland was classified as using independently floating regime (2001-2008) was within the range of low conclusiveness (not exceeding 75%). It can therefore be concluded that the macroeconomic circumstances observed in Poland allow smooth functioning of corner as well as intermediate exchange rate regime. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Bleaney M., Francisco M., Exchange rate regimes and inflation: Only hard pegs make a difference, "The Canadian Journal of Economics" 2005, vol. 38, no. 4.
 3. Bubula A., Őtker-Robe I., The Evolution of Exchange Rate Regimes since 1990: Evidence from De Facto Policies, IMF Working Paper no. 155, Washington, DC, 2002.
 4. Chinn M.D., Ito H., Capital Account Liberalization, Institutions and Financial Development: Cross Country Evidence, NBER Working Paper no. 8967, Cambridge, MA, 2002.
 5. Chinn M.D., Ito H., A new measure of financial openness, "Journal of Comparative Policy Analysis" 2008, vol. 10, no. 3.
 6. Efron B., Regression and ANOVA with zero-one data: Measures of residual variation, "Journal of the American Statistical Association" 1978, vol. 73, no. 361.
 7. Frankel J.A., No Single Currency Regime Is Right for All Countries or at All Times, NBER Working Paper no. 7338, Cambridge, MA, 1999.
 8. Frankel J.A., Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies, NBER Working Paper no. 10032, Cambridge, MA, 2003.
 9. Ghosh A., Gulde A.-M., Wolf H.C., Exchange Rate Regimes. Choices and Consequences, The MIT Press, Cambridge, MA, 2002.
 10. Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H., Revised System for the Classification of Exchange Rate Arrangements, IMF Working Paper no. 211, Washington, DC, 2009.
 11. IMF, Annual Report, Washington, DC, 1999.
 12. IMF, Annual Report, Washington, DC, 2000.
 13. IMF, Annual Report, Washington, DC, 2001.
 14. IMF, Annual Report, Washington, DC, 2002.
 15. Jurek M., Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERM II, "Bank i Kredyt" 2007, nr 5.
 16. Kolejny dzień interwencji BGK na rynku walutowym?, 2010, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8873155,Kolejny_dzien_interwencji_BGK_na_rynku_walutowym_.html, 4.03.2011.
 17. Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 18. Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. RPP, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 roku, NBP, Warszawa 2001.
 20. RPP, Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa 1999.
 21. RPP, Średniookresowa strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu