BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Stawka podatkowa jako miernik racjonalnego fiskalizmu a nieetyczne postawy przedsiębiorców
Tax Rates as a Way of Measuring Rational Tax Burden Confronted with the Unethical Attitudes of Entrepreneurs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 233-245, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Szara strefa, Polityka podatkowa, Polityka fiskalna, Oszustwa podatkowe, Moralność
Informal economy, Tax policy, Fiscal policy, Tax fraud, Morality
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem publikacji jest próba wskazania wpływu (lub jego braku) wysokości podatków na uczciwość przedsiębiorców względem obowiązków podatkowych. Metodologia badania - w publikacji posłużono się metodą regresji liniowej, aby określić zależność statystyczną pomiędzy poziomem szarej strefy sprowadzanej najczęściej do oszustw podatkowych a maksymalnymi stawkami podatkowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz stawką podatku od towarów i usług. Zaprezentowano także fragmenty badań własnych z lat 2007-2015 prezentujące opinie podmiotów gospodarczych na temat obowiązków fiskalnych, przyczyn ich unikania oraz ich oceny dotyczącej postaw nieetycznych takich jak ucieczka przed podatkiem. Wynik - na podstawie danych statystycznych charakteryzujących się wysoką istotnością statystyczną nie udało się wykazać jednoznacznej korelacji pomiędzy maksymalną stawką podatkową a rozmiarem oszustw podatkowych. Natomiast badania bezpośrednie ankietowe sugerują, iż wysokość danin ma znaczenie w odczuciu społecznym, przy czym ważne są też inne elementy techniki podatkowej oraz okoliczności, w jakich dochodzi do uszczupleń, na przykład spadek koniunktury gospodarczej. Oryginalność/wartość - problematyka fiskalizmu w kontekście etyki podatkowej podejmowana jest w publikacjach niezwykle rzadko. Jest to problem bardzo aktualny z uwagi na dążenie do osiągnięcia jak największych wpływów budżetowych. Często drogą prowadzącą do tego celu ma być nakładanie nowych podatków lub podwyższanie danin już istniejących. Równocześnie występujące podatki, a szczególnie wysokość ich stawki, skłaniają podatników do oszustw podatkowych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest stawka podatkowa jako jeden z mierników fiskalizmu i jej oddziaływanie na postawy przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Fiscal policy is generally recognized as a state policy involving the quest to achieve the biggest budget revenues. Often, the path to achieve that goal is to imposition new taxes or raise existing levies. The high levels of existing taxes and the implementation of new ones forces tax payers to commit tax fraud and avoid paying tax. This article is trying to show the tax rates, their levels and the impact they have on the entrepreneurs and their attitudes. The paper presents the essence of ethics as the basis for tax morality, the concept of rationalism fiscal signaled in relation to the structure of the tax system. Also described are the maximum tax rates occurring in the European Union. In the publication linear regression method was used to determine the statistical relationship between the level of the shadow economy, imported mostly to tax evasion and the maximum tax rate in the EU in terms of income tax from legal persons, natural persons conducting economic activity and the rate of tax on goods and services. It also presents some results from self conducted study for the years 2007-2015, presenting opinions of traders on the fiscal responsibilities, reasons for avoiding them and their unethical attitudes assessment such as escape before tax. The aim of the publication is an attempt to indicate the impact (or lack thereof) the amount of taxes on business integrity in relation to tax obligations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alm J., Torgler B. (2006), Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe, "Journal of Economic Psychology" no. 27.
 2. Bogacka-Kisiel E. (2012), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa.
 3. Dańkowski D. (1998), Podatki i moralność, "Znak" nr 2 (513).
 4. Dyngus M. (2007), Fiskalizm w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" nr 2.
 5. Galata S. (2007), Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy. Metody. Konsekwencje, Difin, Warszawa.
 6. Gomułowicz A. (1996), Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania, "Monitor Podatkowy" nr 5.
 7. Gomułowicz A. (2013), Podatki a etyka, LEX, Warszawa.
 8. Gomułowicz A., Małecki J. (2013), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 9. Grądalski F. (2004), Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 10. Kichler E. (2007), The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Branta, Bydgoszcz.
 12. Kosikowski C. (2005), Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 13. Ostaszewski J. (2007), Finanse, Difin, Warszawa.
 14. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.) (2004), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
 15. Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 16. Pasternak-Malicka M. (2013), Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako postawa uczestników rynku wobec podatków, w: Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. J. Iwin-Garzyńska, Difin, Warszawa.
 17. Pogonowska B. (red.) (2000), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa.
 18. Schneider F., Raczkowski K., Mróz B. (2015), Shadow Economy and Tax Evasion in the EU, "Journal of Money Laundering Control" vol. 18, issue 1.
 19. Schneider F., Torgler B. (2007), Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis, IZA Discussion Paper Series nr 2541.
 20. Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl (15.03.2015).
 21. Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, PWN, Warszawa.
 22. Szulc A. (2013), Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 23. Taranow I. (2001), Socjalno-psychologiczne aspekty uchylania się od podatków na Ukrainie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 24. Taxation Trends in the European Union (2014), Eurostat Statistical books, Taxation and Customs Union, http://ec.europa.eu (15.03.2015).
 25. Torgler B. (2007), Tax Compliance and Tax Morale. A Theoretical and Empirical Analysis, Edward Elgar Publishing Limited, Monachium.
 26. Uniwersalny słownik języka polskiego (2007), Wilga, Warszawa 2007.
 27. Wojtyła K. (1977), Elementarz etyczny, Znak, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu