BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Nurt krytyczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Critical Management śtudies in Human Resource Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 737-744, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie
Human Resources Management (HRM), Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nurt krytyczny w zarządzaniu (Critical Management Studies) wykrystalizował się dopiero na początku lat 90. XX wieku. Pionierskie prace podejmujące wątek demistyfikacji ideologicznych i opartych na strukturach dominacji funkcji zarządzania pojawiały się już w latach 70., jednak w ostatnich dwóch dekadach CMS przybrał postać zinstytucjonalizowanego dyskursu. Nurt studiów krytycznych w zarządzaniu daje dość wypaczony obraz nauk o zarządzaniu i praktyki menedżerskiej oparty na interpretacjach zaczerpniętych z myśli neomarksistowskiej, postmodernistycznej i z feminizmu radykalnego. W tym rozumieniu zarządzanie zasobami ludzkimi jest pseudoteorią i pakietem praktyk organizacyjnych racjonalizujących niesprawiedliwe status quo. Zdając sobie sprawę z jednostronności tego spojrzenia, warto jednak dostrzec problemy eksponowane przez nurt krytyczny.(abstrakt oryginalny)

Critical Management Studies is a relatively new perspective, which crystallized in the beginning of the 90s of the XX. century. Pioneering work picking up the thread of ideological demystifications and the ideological structures of domination based on management functions have already appeared in the 70s, but in the past two decades CMS took the form of institutionalized discourse, through: a series of publications, research, conferences, journals, and environmental associations (eg, Section CMS by the American Academy of Management). The stream of critical studies in the management launches a rather distorted picture of management science and managerial practices based on the interpretations drawn from Neomarxist thought, postmodern and radical feminism. Hence, using the interpretations of power, domination, symbolic violence and false consciousness as a universal key to explain the operation of the organization and management processes. In this sense, human resource management is a pseudo-theory and practice of organizational rationalization of unjust status quo. Realizing that one-sided view it is, however, worth noticing the problems displayed by critical current .(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alvesson M., Willmott H. (red.), Critical Management Studies, Sage, London 1992.
 2. Alvesson M., Willmott H. (red.), Studying Management Critically, Sage, London 2003.
 3. Benhabib S., Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory. Columbia University Press, 1986.
 4. Braverman H., Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press, New York 1974.
 5. Brief A.P., Still servants of power, "Journal of Management Inquiru" 2000, 9/4, s. 342-351.
 6. Drucker P., The Practice of Management, Harper, New York 1954.
 7. Foucault M., Discipline & Punish: The Birth of the Prison, Vintage Books, New York 1995.
 8. Foucault M., Histoire de la sexualité, volume 1: La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976.
 9. Grey C., Willmott H.C., Critical Management Studies: A Reader, Oxford University Press, 2005.
 10. Habermas J., The Theory of Communicative Action, translated by T. McCarthy, Polity, Cambridge 1984.
 11. Jacques R., Manufacturing the Employee: Management Knowledge from the 19th to 21st Centuries, Sage Publications, London 1996.
 12. Knights D., Willmott H., Management lives! Power and identity in work organizations, Sage, London 1999.
 13. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 14. Sułkowski Ł., Postmodernistyczne inspiracje zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 3.
 15. Legge K., Silver bullet or spent round? assessing the meaning of the 'high commitment management'/performance relationship, [w:] J. Storey (red.), Human Resource Management: A Critical Text, Thomson Learning, London 2001, s. 28.
 16. Parker M., Against Management: Organisation in the Age of Managerialism, Polity, Oxford 2002.
 17. Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 18. Strauss G., HRM in USA: correcting British impressions, "International Journal of HRM" 2001, 2/6, s. 873-897.
 19. Sułkowski Ł., Groźne oblicze organizacji - dehumanizacja w zarządzaniu personelem, [w:] J. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003.
 20. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 21. Willis E., Radical Feminism and Feminist Radicalism, collected in No More Nice Girls: Countercultural Essays, Wesleyan University Press, 1992.
 22. Wright P., Boswell W., Desegregating HRM: a review and synthesis of micro and macro human resource management research, "Journal of Management" 2002, 28/3, s. 247-276.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu