BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zjawisko szarej strefy w gospodarce
The Phenomenon of the Gray Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 247-255, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Gospodarka, Szara strefa
Tax system, Economy, Informal economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zaprezentowanie skali zjawiska szarej strefy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz prezentacja przykładowych sposobów ograniczania tego zjawiska. Metodologia badania - na podstawie analizy literatury przedmiotu polskiej i zagranicznej. Weryfikacji poddano również wyniki raportów na temat szarej strefy o charakterze krajowym i międzynarodowym. Wynik - wskazano na rozmiary szarej strefy w krajach Unii Europejskiej, a także zaprezentowano wielkość szarej gospodarki w Polsce w latach 2004-2014 na tle średniego poziomu wszystkich pozostałych krajów Unii. Następnie przedstawiono sposoby ograniczania szarej strefy stosowane w poszczególnych gospodarkach. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zjawiska szarej strefy oraz zwrócenie uwagi na metody ograniczania powyższego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

Purpose - demonstrate the scale of the gray economy in Poland and other EU countries and to present examples of ways to reduce this phenomenon. Design/methodology/approach - Based on the analysis of literature Polish and foreign. The results were verified reports about the gray economy on a national and international level. Findings - Indicated the size of the shadow economy in the EU, and also presents the size of the gray economy in Poland in the years 2004-2014 against the average level of all other EU countries. Then presents ways to reduce the gray market used in individual economies. Originality/value - Systematization of knowledge regarding the phenomenon of "gray economy" and to draw attention to ways to help reduce this phenomenon. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichocki S. (2006), Metody pomiaru szarej strefy, "Gospodarka Narodowa" nr 1-2.
 2. Feige L.E. (1979), How Big Is the Irregular Economy?, "Challenge" listopad-grudzień.
 3. Frey B.S., Schneider F. (2000), Informal and Underground Economy, University of Linz Working Papers no. 10.
 4. Krajewska A. (1998), Uwarunkowania i konsekwencje szarej strefy w Polsce. Etyka w życiu gospodarczym, t. I, SWSEiZ, Łódź 1998.
 5. Krajewska A. (2010), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 6. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2014), Szara strefa w Polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa.
 7. Mróz B. (2010), Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 4.
 8. OECD (2013), Government at a Glance 2013.
 9. Pater K. (2007), Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 10. Schneider F. (2015), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, Linz.
 11. Schneider F., Enste H.D. (2000), Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, "Journal of Economic Literature" vol. 38.
 12. Szwałek K. (2003), Ostrożnie z wybielaniem. Raport specjalny: szara strefa, "Business Week - Edycja Polska" nr 8.
 13. Zalewski Ł. (2014), Mniej wyłudzeń VAT w 2014 roku. Odwrotne obciążenie dobrze służy budżetowi, www.gazetaprawna. pl (5.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu