BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pradziadowicz Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kontrola gospodarstw rolnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013
Control of the Farms Under the Rural Development Programme 2007-2013
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 76, s. 105-114, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gospodarstwa rolne
Rural areas, Rural development, Rural Development Programme, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem niniejszego opracowania było przedstawienie procesu kontroli, z którą bardzo często spotykają się rolnicy w ramach działań PROW 2007-2013. Jednym z takich narzędzi jest kontrola na miejscu wykonywana przez upoważnione instytucje, inspektorów zewnętrznych. Zaprezentowano więc główne założenia systemu kontroli na miejscu ze szczególnym uwzględnieniem kontroli metodą inspekcji terenowej i metodą foto. Przedstawiono wyniki kontroli na miejscu w gospodarstwach rolnych beneficjentów w okresie programowania 2007-2013, uwzględniając analizę danych z 2007 i 2008 roku. Do badań zostały wykorzystane materiały pochodzące z opracowań ARiMR, tj. sprawozdanie z działalności Agencji (2007) oraz informacje pochodzące ze strony internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl.). (fragment tekstu)

The article discusses the issues of control activities carried out in our country in the framework the Rural Development Programme for the years 2007-2013 were discussed in detail one of the types of control, namely the on-site inspection. In the framwork of this type of control are presented two methods: field inspections and photo methods. A particular analysis covered the years 2007 and 2008. Attention was drawn to the necessity transfer part of control activities outside contractors. The primary source of data presented in tabular part was the information from the sites and publications of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Broszura Informacyjna. 2003. Dopłaty bezpośrednie dla rolników - jak je uzyskać? Warszawa, 3.
  2. Buśko M., Dukielski P., Krzyżek R. 2007. Wybrane zagadnienia kontroli gospodarstw rolnych w ramach programu IACS. Geomat. Environ. Engin., Vol. 1, nr 3, 77-78.
  3. http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/prawa-i-obowiazki-rolnikow-w-procesie-kontroli-namiejscu. html (dostęp: 16.04.2014 r.).
  4. http://www.bsbrodnica.pl/rolnictwo_aktualnosci&ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_c mn_id=1031(dostęp: 01.09.2014 r.).
  5. http://www.ppr.pl/artykul-trwaja-kontrole-w-ramach-platnosci-obszarowych-150002-dzial-219.php (dostęp: 19.04.2014 r.).
  6. Kozłowska A. 2011. Program rolnośrodowiskowy 2007-2013. Federacja Zielonych Gaja, Szczecin, 15.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników. DzU 141 z 30.4.2004.
  8. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 roku. 2008. Warszawa.
  9. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok. 2014. Warszawa, 21.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu