BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym
VAT Reverse Charge as a Mechanism Combatting Tax Frauds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 265-276, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Oszustwa podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT), System podatkowy
Tax fraud, Value Added Tax (VAT), Tax system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem rozważań prowadzonych w artykule jest analiza istoty mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i jego ocena z trzech punktów widzenia: konstrukcji przepisów podatkowych i ryzyka podatkowego w związku z ich stosowaniem przez przedsiębiorcę, branży, w której zastosowanie ma ten mechanizm, oraz całej gospodarki. Metodologia badania - podstawą analizy jest dostępna literatura, akty prawne oraz dokumenty Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej, a także dane statystyczne. Wynik - zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w konkretnej branży wpływa pozytywnie na zmniejszenie skali przestępstw podatkowych. Nie można jednak jednoznacznie pozytywnie ocenić mechanizmu reverse charge, patrząc na gospodarkę jako całość. Wynika to przede wszystkim z tego, że reverse charge jest instrumentem punktowym, co w praktyce oznacza, że jego zastosowanie w jednej branży powoduje przesunięcie przestępczych praktyk do innych branż. Rozpatrując zaś sytuację pojedynczego przedsiębiorcy, który w praktyce ma zastosować procedurę odwrotnego opodatkowania, pojawia się szereg wątpliwości i ryzyko podatkowe dotyczące okoliczności jego stosowania, co w efekcie może się przełożyć na wzrost kosztów obsługi tego podatku w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość - wartością artykułu jest ocena instrumentu odwrotnego opodatkowania VAT z trzech różnych perspektyw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyze the essence of the reverse charge mechanism (RCM) and its rating from three points of view: the construction of the tax regulations and tax risk in connection with their use by the entrepreneur, the sector in which this mechanism applies and the whole economy. Design/methodology/approach - The base for the analysis are: literature, legal acts and documents of the Ministry of Finance and the European Commission as well as statistical data. Findings - The application of the reverse charge mechanism in a particular sector has a positive effect on reducing the scale of tax frauds. However, we can not unequivocally give a positive assessment in terms of the economy as a whole. This stems primarily from the fact that the reverse charge mechanism is a point instrument, which means that its use in one sector shifts criminal practices to other sector. Considering the situation of a single entrepreneur who applies the RCM, there are a lot of doubts and tax risks regarding the circumstances of its use, which in turn, could translate into an increase in costs of VAT in enterprises. Originality/value - The value of the article is an assessment of the (RCM) from three different perspectives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agha A., Haughton J. (1996), Designing VAT Systems: Some Efficiency Considerations, "Review of Economics and Statistics" no. 78 (2).
 2. Ainsworth R.T. (2009), The Morphing of MTIC Fraud: VAT Fraud Infects Tradable CO2 Permits, Boston University School of Law Working Paper no. 09-35, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1443279(4.04.2015).
 3. Ainsworth R.T. (2010), VAT Fraud - Technological Solutions, Boston University School of Law, Working Paper no. 10-28, http://128.197.26.34/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/AinsworthR091610.pdf (4.04.2015).
 4. Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku prętów zbrojeniowych i sytuację sektora finansów publicznych (2014), http://www.ey.media.pl/pr/281379/analiza-ey-ponad-300-mln-rocznie-tylezyska- skarb-panstwa-dzieki-likwidacji-szarej-strefy-w-handlu-pretami-zbrojeniowymi (5.05.2015).
 5. Assessment of the Application and Impact of the Optional 'Reverse Charge Mechanism' within the EU VAT System (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/ studies/kp_07_14_060_en.pdf (4.05.2015).
 6. Bernal A. (2008), Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin, Warszawa.
 7. Brzeziński B. (2008), Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń.
 8. Christie E., Holzner M. (2006), What Explains Tax Evasion? An Empirical Assessment Based on European Data, wiiw Working Papers 40.
 9. Dymek M. (2006), Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym pod osób prawnych, ODDK, Gdańsk.
 10. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm.).
 11. Gomułowicz A., Małecki J. (2010), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 12. Jamroży M., Kudert S. (2013), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Kontrola skarbowa 2014 r. (2014), www.mofnet.gov.pl (6.05.2015).
 14. Oczkowski T. (2009), Oszustwo podatkowe - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" nr 1.
 15. Pietrasz P. (2007), Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (2013), http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:PL:PDF (4.05.2015).
 17. Podlipnik J. (2012), Missing Trader Intra-Community and Carousel VAT frauds - ECJ and ECtHR Case Law, "Croatian Yearbook of European Law and Policy" vol. 8, no. 8, www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/135 (10.05.2015).
 18. Przełomowe zmiany w rozliczaniu VAT wpłyną na rozwój branży (2011), "Gazeta Prawna" z 15 marca.
 19. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/oszustwo (5.04.2015).
 20. Smolińska-Wiśnioch A., Bielawski M. (2015), Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015, "Przegląd Podatkowy" nr 1 (285).
 21. Sowiński R. (2009), Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 22. Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the EU. Report with Evidence (2007), European Union, www. publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/101/101.pdf (2.03.2015).
 23. Straty Skarbu Państwa w VAT (2013), PWC, Warszawa, www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_ panstwa_w_vat.pdf (5.05.2015).
 24. Szlęzak-Matusewicz J. (2013), Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 25. Ustawa z 10 września 1999 r. - Prawo karne skarbowe (DzU nr 83, poz. 930 ze zm.).
 26. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 27. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU poz. 605).
 28. Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (2013), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_pl.pdf (2.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu